Bug 888 - toLocaleString - błędna odmiana miesięcy
Summary: toLocaleString - błędna odmiana miesięcy
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie inny
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://www.warsbrydz.pl/index2.htm
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-04-25 11:05 CEST by Łukasz Kalbarczyk
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Fx vs IE (19.88 KB, image/png)
2006-04-25 20:01 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Łukasz Kalbarczyk 2006-04-25 11:05:23 CEST
Używając data.toLocaleString() otrzymujemy napisy typu "23 kwiecień 2006".
Tymczasem poprawnie jest "23 kwietnia 2006". W Internet Explorerze jest OK :)
Comment 1 Marek Stępień 2006-04-25 20:01:18 CEST
Created attachment 737 [details]
Fx vs IE
Comment 2 Marek Stępień 2006-04-25 20:09:14 CEST
To nie jest błąd w lokalizacji. Problem leży w sposobie, w jaki Gecko pod
Windows pobiera zlokalizowaną nazwę miesiąca z systemu operacyjnego.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=296302

INVALID (błąd po stronie Mozilla.org i/lub Microsoftu, lokalizacja na to nic nie
poradzi)
Comment 3 Marek Stępień 2006-04-28 23:53:22 CEST
.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:45 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.