Bug 891 - Skrót od "World Wide Web" to "WWW", nie "www"
Summary: Skrót od "World Wide Web" to "WWW", nie "www"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-05-06 15:45 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 07:24 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch branch18 & trunk (7.80 KB, patch)
2006-05-06 15:50 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2006-05-06 15:45:01 CEST
Zgłaszam jako bug dotyczący toolkitu, choć dotyczy też plików samego Firefoksa i
witryny Firefox.pl (na samej stronie głównej Firefox.pl cztery razy jest
napisane "www").

WWW pisze się wielkimi literami. Wszędzie, gdzie jest użyte "www" powinno być
zmienione na "WWW".

Zaraz przygotuję patch, który zmienia to w MOZILLA_1_8_BRANCH i w trunk.

Wyszukałem string "www" l10n/pl wg wzoru:
grep " www" -R ./* 
(chyba nic nie zgubiłem)

To tak na wszelki wypadek: http://encyklopedia.pwn.pl/81983_1.html
Comment 1 Hubert Gajewski 2006-05-06 15:50:34 CEST
Created attachment 738 [details]
Patch branch18 & trunk
Comment 2 Marek Stępień 2006-05-06 16:31:34 CEST
fixed, b+t
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-05-03 07:24:56 CEST
Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.