Bug 892 - Zła forma wyrażenia podczas sprawdzania kanałów RSS
Summary: Zła forma wyrażenia podczas sprawdzania kanałów RSS
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 normalny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-05-09 00:04 CEST by Bartosz Piec
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2006-05-09 00:04:44 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3
Identyfikator wersji: wersja 1.5.0.2 (20060308)

Podczas sprawdzania nowości w kanałach RSS mamy taki komunikat:
"Sprawdzam, czy kanały RSS zawierają nowe wiadomości"

Wszystkie inne są w stylu: wyszukiwanie, pobieranie, łączenie. Czy nie powinno być:
"Sprawdzanie, czy kanały RSS zawierają nowe wiadomości"
?

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Marek Stępień 2006-05-23 01:25:23 CEST
Powinno.

Poprawione w 2.0 i trunk.
Comment 2 Marek Stępień 2006-05-23 01:25:58 CEST
.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.