Bug 893 - Kropki w "Otwórz adres..."
Summary: Kropki w "Otwórz adres..."
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-05-09 00:10 CEST by Bartosz Piec
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2006-05-09 00:10:38 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3

Plik -> Otwórz adres...

Czy zgodnie z tym całych HID-em, czy jak mu tam, polecenie to nie powinno być
bez kropek? W końcu jedyne co robi, to przenosi kursor na pole adresu.

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Marek Stępień 2006-05-09 00:12:47 CEST
A schowaj sobie pasek nawigacyjny i... o, jednak nie zawsze przenosi do paska
adresu. :-)

BTW. Tak samo jest w en-US.
Comment 2 Bartosz Piec 2006-05-09 00:44:19 CEST
Pasek nawigacyjny mam schowany, ale pasek adresu mam gdzie indziej ;)

No dobra, widzę, że gorsza sprawa z tym jest. Jak mi się kiedyś bardzo będzie
chciało, to poszukam na umo...

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.