Bug 894 - blad w tlumaczeniu
Summary: blad w tlumaczeniu
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 818
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Irek Chmielowiec
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-05-09 11:01 CEST by Slawek
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Slawek 2006-05-09 11:01:58 CEST
Zwykla literówka w sunbird gdy dajemy nowe zadanie zamioast "Prywatność" jest
"Priwatność"
Comment 1 Marek Stępień 2006-05-09 13:37:41 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 818 ***
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:49 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:30:55 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.