Bug 900 - Zmienić "Twój PHP jest skonfigurowany z włączonym ze1_compatibility_mod." (update.pl.po 39)
Summary: Zmienić "Twój PHP jest skonfigurowany z włączonym ze1_compatibility_mod." (up...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-05-17 14:55 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:34 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-05-17 14:55:53 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 39

JEST:
Ostrzeżenie: Twój PHP jest skonfigurowany z włączonym ze1_compatibility_mod,
który może powodować błędy w PHP. Kliknij <a href=\"%s\">tutaj</a>, aby
sprawdzić PHP. Jeśli zobaczysz napis \"SUKCES\", tryb Zend jest ustawiony
poprawnie. Jeśli otrzymasz błąd, wówczas będziesz musiał wyłączyć
ze1_compatibility_mode zanim przejdziesz dalej.

MOJA PROPOZYCJA:
Ostrzeżenie: W aktualnej konfiguracji PHP włączony jest tryb Zend
ze1_compatibility_mod, który może powodować błędy w PHP. Kliknij <a
href=\"%s\">tutaj</a>, aby sprawdzić PHP. Jeśli pojawi się napis \"SUKCES\",
konfiguracja jest poprawna. Jeśli wyświetli się błąd, należy wyłączyć
ze1_compatibility_mode przed przejściem do kolejnego kroku.

(to wersja robocza, jest troszkę długa i nie miałem pomysłu na "can cause PHP to
crash", jakieś inne propozycje?)

en-us:
Warning: Your PHP is configured with Zend ze1_compatibility_mode which can cause
PHP to crash.  Click <a href=\"%s\">here</a> to test your PHP.  If you see
\"SUCCESS\" then your PHP is ok.  If you get an error then you must turn off
ze1_compatibility_mode before proceeding.
Comment 1 Hubert Gajewski 2006-05-17 14:57:36 CEST
Ups, złe podsumowanie, przepraszam :)
Comment 2 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:38:47 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 3 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:34:49 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu).

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.