Bug 902 - Deinstalator jest w języku angielskim
Summary: Deinstalator jest w języku angielskim
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-06-02 20:07 CEST by Bartosz Piec
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Jeden z komunikatów przy deinstalacji (8.70 KB, image/png)
2006-06-02 20:08 CEST, Bartosz Piec
no flags Details

Description Bartosz Piec 2006-06-02 20:07:41 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefox/1.5.0.4
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefox/1.5.0.4

Deinstalator Firefoksa jest w języku angielskim. Dodatkowo jeśli program jest
uruchomiony pokazują się komunikaty również po angielsku (ale to też jest chyba
część deinstalatora) - pierwszy w załączniku.

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Bartosz Piec 2006-06-02 20:08:25 CEST
Created attachment 742 [details]
Jeden z komunikatów przy deinstalacji
Comment 2 Marek Stępień 2006-06-02 20:11:33 CEST
W jakiej wersji? Ustawiłeś produkt na Firefox, a wersję na Thunderbird 2.0...
Comment 3 Bartosz Piec 2006-06-02 20:15:07 CEST
Wtf? Korzystałem z tego:
http://bugs.aviary.pl/enter_bug.cgi?product=Lokalizacje%20AviaryPL&format=guided
Wybrałem komponent Firefox, a resta się wpisała domyślna. Bug?

Już poprawiam. Chodzi o najnowszego Firefoksa (1.5.0.4).
Comment 4 Marek Stępień 2006-06-02 20:17:42 CEST
Deinstalator w 1.5 nie jest lokalizowalny.

W 2.0 XPInstall zostanie zastąpiony przez NSIS i będzie po polsku. 
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:46 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.