Bug 903 - phishing-afterload-warning-message.dtd wymaga drobnej korekty
Summary: phishing-afterload-warning-message.dtd wymaga drobnej korekty
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-06-04 23:27 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch v 0.1 branch1.8 & trunk (2.47 KB, patch)
2006-06-04 23:35 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details
Cały plik (2.42 KB, text/plain)
2006-06-04 23:49 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2006-06-04 23:27:24 CEST
Plik /browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
wymaga drobnej korekty

Zaraz będzię patch.
Comment 1 Hubert Gajewski 2006-06-04 23:35:45 CEST
Created attachment 743 [details]
Patch v 0.1 branch1.8 & trunk

<!ENTITY safeb.palm.message.part3 ", polegającego na utworzeniu przez
przestępców fałszywej strony udającej źródło godne zaufania. Więcej
informacji o phishingu można znaleźć na stronie">
<!ENTITY safeb.palm.message.link3.antiphishing.org "antiphishing.org">

- serwis nie nazywa się antiphishing.org - to tylko adres strony.
Comment 2 Hubert Gajewski 2006-06-04 23:49:18 CEST
Created attachment 744 [details]
Cały plik
Comment 3 Marek Stępień 2006-06-05 00:00:21 CEST
checkied in, b+t; fxd.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.