Bug 97 - "Importuje ustawienia i dane z" - WTF?
Summary: "Importuje ustawienia i dane z" - WTF?
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-16 01:16 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Poprawiont pref-navigator.dtd (1.70 KB, text/x-dtd)
2004-06-16 10:41 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2004-06-16 01:16:42 CEST
Plik > Importuj

Jako nagłówek mamy: "Importuje ustawienia i dane z"
Powinno być: "Import ustawień i danych"

I poniżej, "Importuje preferencje itd." powinno być zmienione na "Importuj".
Comment 1 Marek Stępień 2004-06-16 10:41:30 CEST
Created attachment 79 [details]
Poprawiont pref-navigator.dtd
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-16 10:45:53 CEST
Comment on attachment 79 [details]
Poprawiont pref-navigator.dtd

Ups, nie ten bug.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 20:28:28 CEST
fixed on a trunk ;) 
Comment 4 Marek Stępień 2004-06-17 22:43:03 CEST
verified on http://beta.firefox.pl/0.9/final/Firefox-pl-PL-win32-0.9.zip
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:31:39 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:10:15 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.