Bug 99 - "Firefox Powinna"
Summary: "Firefox Powinna"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 45
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-06-16 05:42 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Poprawiony pref-navigator.dtd (1.70 KB, text/x-dtd)
2004-06-16 10:46 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Piotr Pielach 2004-06-16 05:42:42 CEST
menu: Narzędzia->Opcje->Ogólne
w sekcji: "Domyślna przeglądarka"
Jest: "Firefox podczas uruchamiania powinna sprawdzać"
Powinno być: "Firefox podczas uruchamiania powinien sprawdzać"

PS. Chyba że zmienił płeć ;)
Comment 1 Marek Stępień 2004-06-16 10:46:49 CEST
Created attachment 80 [details]
Poprawiony pref-navigator.dtd

Poprawiony plik tłumaczenia.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 20:31:30 CEST
fixed on a trunk 
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-17 22:33:21 CEST
verified
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:40:14 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:13:55 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.