GNOME:Słownik ekonomiczny

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

powrót do strony głównej

Słownik z zakresu finansów i ekonomii

Krótki słownik z zakresu finansów i ekonomii dla tłumaczy GNOME PL


by Martin aka schizee (schizee@interia.pl)

Feel free to modify and redistribute this dictionary.


Accounting period

  okres obrachunkowy, okres rozliczeniowy, miesiąc księgowy

Annuity

  opłata, rata roczna, płatność roczna

Double-declining balance method

  amortyzacja przyspieszona (w tym przypadku z użyciem współczynnika 2)
  - dopuszczalna jedynie na mocy ustawy w określonych przypadkach,
  np. użytkowania środka trwałego w warunkach "gorszych od przeciętnych".
  Polega na potraktowaniu stopy amortyzacji współczynnikiem 2 - wtedy
  środek trwały umorzy się dwa razy wcześniej.

Bond

  obligacja (papier wartościowy wystawiany w przypadku udzielenia pożyczki)

Broker

  makler giełdowy

Cash flow

  przepływ pieniężny

Coupon payment

  płatność kuponowa, ciągnienie (dot. papierów wartościowych, które
  przynoszą stały przewidywalny dochód w równych odstępach czasu). Nazwa
  zwyczajowa, pozostała jeszcze z czasów kiedy akcje były drukowane na
  papierze. Odcinane kupony stanowiły podstawę do roszczenia płatności z
  tytułu odsetek lub dywidendy.

Coupon period

  okres płatności kuponowej (wyrażony w dniach okres pomiędzy dwoma
  kolejnymi ciągnieniami)

Depreciation

  umorzenie środków trwałych, ale również spadek wartości (deprecjacja) w
  odniesieniu do np. pieniądza, aktywów nietrwałych

Discount rate

  stopa dyskonta

Dividend

  dywidenda, prawo do części zysku netto zgodnie z posiadanym udziałem w
  Spółce (stake)

Equity (l.mn. equities)

  akcja

Fixed assets

  środki trwałe

Fixed-declining balance method

  amortyzacja degresywna środków trwałych (generująca największe koszty z
  tytułu amortyzacji środków trwałych po przyjęciu do użytkownia i
  konsekwentnie zmniejszająca odpisy do końca okresu użytkowania środków
  trwałych)

Floor

  parkiet giełdowy

Fraction

  ułamek, sposób notowania akcji na Nowojorskiej Giełdzie Akcji (NYSE)

FV = future value

  wartość przyszła, np. wartość nominalna potraktowana stopą procentową 
  metodą procentu składanego bądź skumulowana wartość przepływów
  pieniężnych przeliczona za pomocą stopy procentowej

Initial value

  wartość początkowa (przewinęło się w oryginale opisów Gnumerica również
  cost - ale to, jak na mój gust, za daleko idące uproszczenie)

Intangible assets

  aktywa nieuchwytne (wartości niematerialne i prawne)

Interest

  odsetki

Interest rate

  stopa procentowa

IRR = internal rate of return

  wewnętrzna stopa zwrotu - to stopa procentowa, dla serii przepływów
  pieniężnych, dla której ich teraźniejsza wartość netto wyniesie zero.

Issue date

  data emisji papieru wartościowego

Jobber - (zob. broker)

  makler giełdowy - forma starsza i rzadko już używana

Life

  okres użytkowania środka trwałego

Listed companies

  spółki notowane na giełdzie

Maturity date

  data wykupu, data wygaśnięcia papieru (w przypadku obligacji)

NPV = net present value

  teraźniejsza wartość inwestycji generującej okresowe przepływy 
  pieniężne.

Ordinary share

  akcja zwykła (nieuprzywilejowana)

Par

  nominał

Par value

  wartość nominalna

Payment

  płatność

PMT = payment

  płatność

PV = present value

  wartość teraźniejsza, np. zdyskontowana wartość przyszłych zysków

Quotation

  notowanie ceny

Redemption (value)

  wartość wykupu, w przypadku obligacji 
  Rozróżnia się dwa rodzaje obligacji - z premią, gdy obligacja kupiona
  dzisiaj za 100 zostanie odkupiona przez emitenta za np. rok za 105.
  Wtedy 5 stanowi tzw. premię, lub z dyskontem - kiedy za obligację o
  wartości nominalnej 100 płacimy dziś np. 95 a odsprzedajemy po dacie
  płatności za 100. Różnica 5 stanowi tzw. dyskonto.

Salvage

  wartość netto (różnica pomiędzy wartością początkową i dotychczasowym
  umorzeniem)

Security (l.mn. securities)

  papier wartościowy

Settlement

  spłata (w przypadku długów - Debts), porozumienie, ugoda (w przypadku
  umów), ale również pokrycie 

Share

  akcja, udział (papier wartościowy stanowiący ułamkowe prawo własności)

Shareholder

  udziałowiec

Stake

  udział (uwaga kontekst: wyrażone procentowo prawo głosu - np. 51%)

Straight line depreciation

  amortyzacja liniowa (oparta na założeniu, że posiadane przez Spółkę
  środki trwałe zużywają się jednakowo w trakcie całego okresu
  użytkowania) - najczęściej stosowana z uwagi na przewidywalność kosztów
  oraz łatwość obliczeń

Treasury bill

  bon skarbowy

Yield

  zysk, dochód z papieru wartościowego