Mozilla Public License

Z Aviary.pl wiki
(Przekierowano z MPL)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Poniżej polskie tłumaczenie licencji MPL, przygotowane przez MozillaPL.

Uwaga: tłumaczenie zostało stworzone jedynie dla wygody użytkowników. Wszelkie kwestie prawne rozstrzygane będą w odniesieniu do angielskiego tekstu Licencji. Niniejszy tekst nie jest licencją, a jedynie tłumaczeniem oryginału.


         PUBLICZNA LICENCJA MOZILLI
             Wersja 1.1

1. Definicje.

 1.0.1. "Użytek komercyjny" oznacza dystrybucję lub inną formę
 udostępniania Przedmiotowego Kodu stronom trzecim.

 1.1. "Współtwórca" oznacza każdy podmiot tworzący lub 
 współuczestniczący w tworzeniu Modyfikacji.

 1.2. "Wersja Współtwórcy" oznacza kombinację Kodu Oryginalnego, 
 poprzednie Modyfikacje wykorzystane przez Współtwórcę oraz 
 Modyfikacje wykonane przez tego szczególnego Współtwórcę.

 1.3. "Przedmiotowy Kod" oznacza Kod Oryginalny lub Modyfikacje 
 lub kombinację Kodu Oryginalnego i Modyfikacji, w każdym wypadku 
 uwzględniające części tego.

 1.4. "Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej" oznacza powszechnie
 przyjęty w społeczności twórców oprogramowania mechanizm 
 elektronicznego przekazu danych.

 1.5. "Kod Wykonywalny" oznacza Przedmiotowy Kod w dowolnej postaci innej 
 niż Kod Źródłowy.

 1.6. "Pierwotny Programista" oznacza osobę prywatną lub prawną określoną 
 jako Pierwotny Programista w nocie do Kodu Źródłowego wymaganej przez 
 Dodatek A.

 1.7. "Większa Praca" oznacza projekt zawierający połączenie 
 Przedmiotowego Kodu, lub części tegoż, z kodem nie objętym warunkami
 tej Licencji.

 1.8. "Licencja" oznacza ten dokument.

 1.8.1. "Licencjonujący" oznacza posiadanie prawa do przyznawania, w 
 maksymalnym możliwym zakresie, w czasie pierwotnego przyznania lub 
 późniejszego nabywania, dowolnych i wszystkich praw tutaj zapisanych.

 1.9. "Modyfikacje" oznaczają wszelkie dodawanie lub odejmowanie od 
 substancji lub struktury od Kodu Oryginalnego lub wszelkich poprzednich 
 Modyfikacji. Jeżeli Przedmiotowy Kod jest wypuszczany jako seria plików, 
 wówczas Modyfikacją jest:

  A. Wszelkie dodawanie lub usuwanie treści pliku zawierającego Kod 
  Oryginalny lub poprzednie Modyfikacje.
	 
	 B. Wszelkie nowe pliki zawierające dowolną część Kodu Oryginalnego
	 lub poprzednich Modyfikacji.

 1.10. "Kod Oryginalny" oznacza Kod Źródłowy lub kod oprogramowania 
 komputerowego, który jest opisany w nocie do Kodu Źródłowego wymaganej 
 przez Dodatek A jako Kod Oryginalny i który w czasie wypuszczenia pod tą 
 Licencją nie jest już Przedmiotowym Kodem zarządzanym przez tę Licencję.

 1.10.1. "Prawa Patentowe" oznaczają dowolne prawa patentowe, obecnie 
 posiadane lub odtąd nabyte, obejmujące bez ograniczeń prawa do metod, 
 procesów i narzędzi w dowolnym patencie Licencjonującego przez
 nadającego.

 1.11. "Kod Źródłowy" oznacza preferowaną postać Przedmiotowego Kodu do 
 wprowadzania do niego modyfikacji, uwzględniając wszystkie zawarte w nim 
 moduły oraz wszystkie związane pliki definicji interfejsów, skrypty 
 wykorzystywane do sterowania procesem kompilacji i instalacji Kodu 
 Wykonywalnego lub porównania różnicowe kodu źródłowego względem Kodu 
 Oryginalnego lub innego dobrze znanego, dostępnego Przedmiotowego Kodu 
 według wyboru Współtwórcy. Kod Źródłowy może się znajdować w postaci 
 skompresowanej lub zarchiwizowanej, zakładając, że odpowiednie 
 oprogramowanie do dekompresji lub dearchiwizacji jest ogólnie i
 bezpłatnie dostępne.

 1.12. "Ty" (lub "Twoje") oznacza osobę prywatną lub prawną korzystającą z
 praw, i stosującą się do, wszystkich warunków tej Licencji lub przyszłych
 wersji tej Licencji publikowanych zgodnie z Punktem 6.1. W odniesieniu do
 osób prawnych "Ty" obejmuje wszelkie podmioty, które kontrolują, lub są 
 kontrolowane, lub znajdują się pod wspólną kontrolą z Tobą. Dla celów tej 
 definicji "kontrolować" oznacza (a) moc, bezpośrednią lub pośrednią, 
 wywierania wpływu na kierunek rozwoju lub zarządzanie takim podmiotem, w 
 ramach kontraktu lub inaczej lub (b) posiadanie ponad pięćdziesięciu 
 procent (50%) akcji lub korzystne posiadanie takiego podmiotu.

2. Licencja Kodu Źródłowego.

 2.1. Przyznanie przez Pierwotnego Programisty.
 Pierwotny Programista niniejszym przyznaje Tobie ogólnoświatową, wolną od 
 honorariów, nie wyłączną licencję, będącą przedmiotem praw własności 
 intelektualnej stron trzecich do:

  (a) praw własności intelektualnej (innych niż patentowe lub znaki 
  handlowe) Licencjonowalnymi przez Pierwotnego Programistę do 
  wykorzystania, reprodukowania, modyfikowania, wyświetlania, 
  wykonywania, podlicencjonowania i dystrybucji Kodu Oryginalnego (lub 
  części tegoż) z lub bez Modyfikacji i/lub jako część Większej Pracy 
  oraz 

  (b) Praw Patentowych naruszonych przez tworzenie, używanie lub 
  sprzedawanie Kodu Oryginalnego do tworzenia, używania, praktykowania, 
  sprzedawania, oferowania na sprzedaż i/lub innego dysponowania Kodem 
  Oryginalnym (lub części tegoż).

  (c) licencje przyznane w punkcie 2.1(a) i (b) mają moc od daty, kiedy 
  Pierwotny Twórca po raz pierwszy rozdystrybuuje Kod Źródłowy zgodnie z 
  warunkami tej Licencji.

  (d) bez względu na punkt 2.1(b) powyżej, żadne licencje patentowe nie 
  są przyznawane do: 1) kodu usuniętego przez Ciebie z Kodu 
  Oryginalnego; 2) oddzielnego od Kodu Oryginalnego lub 3) naruszeń 
  spowodowanych przez: i) modyfikacje Kodu Oryginalnego lub ii) 
  kombinacji Kody Oryginalnego z innymi oprogramowaniem lub 
  urządzeniami.

 2.2. Przyznanie Współtwórcy
 Będące przedmiotem praw intelektualnych stron trzecich, każdy Współtwórca
 przyznaje Ci niniejszym ogólnoświatową, wolną od honorariów, nie wyłączną
 licencję do:

  (a) praw własności intelektualnej (innej niż patentowe lub znaki 
  handlowe) Licencjonowalnymi przez Współtwórcę do wykorzystania, 
  reprodukowania, modyfikowania, wyświetlania, wykonywania, 
  podlicencjonowania i dystrybucji Modyfikacji utworzonych przez tego 
  Współtwórcę (lub części tegoż) albo w postaci niezmodyfikowanej, z 
  innymi Modyfikacji, jako Przedmiotowy Kod i/lub Przedmiotowy Kod jako 
  część Większej Pracy i

  (b) Praw Patentowych naruszonych przez tworzenie, używanie lub 
  sprzedawanie Modyfikacji wprowadzonych przez Współtwórcę samodzielnie 
  i/lub w połączeniu z Wersją Współtwórcy (lub części takiego 
  połączenia) do tworzenia, używania, sprzedawania, oferowania na 
  sprzedaż i/lub innego dysponowania: 1) Modyfikacjami wprowadzonymi 
  przez Współtwórcę (lub części tegoż) i 2) połączenie Modyfikacji 
  wprowadzonych przez tego Współtwórcę wraz z jego Wersją Współtwórcy 
  (lub części takiej kombinacji). 

  (c) licencje przyznane w punkcie 2.2 (a) i (b) mają moc od daty 
  pierwszego wprowadzenia przez Współtwórcę Przedmiotowego Kodu do 
  Użytku Komercyjnego.

  (d) bez względu na punkt 2.2(b) powyżej, żadne licencje nie są 
  przyznawane do: 1) wszelkiego kodu, który Współtwórca usunął ze swojej
  Wersji Współtwórcy; 2) oddzielnego od Wersji Współtwórcy; 3) naruszeń
  spowodowanych przez: i) modyfikacje stron trzecich Wersji Współtwórcy
  lub ii) połączenia Modyfikacji wprowadzonych przez Współtwórcę z innym
  oprogramowaniem (oprócz jako część Wersji Współtwórcy) lub inne
  urządzenia lub 4) wobec Praw Patentowych naruszonych przez
  Przedmiotowy Kod przy nieobecności Modyfikacji wprowadzonych przez 
  tego Współtwórcę.

3. Zobowiązania dystrybucyjne

 3.1. Zastosowanie licencji
 Modyfikacje wprowadzane przez Ciebie, lub w których uczestniczysz,
 są objęte warunkami tej Licencji, w tym bez ograniczeń punkt 2.2. Wersja
 Kodu Źródłowego Przedmiotowego Kodu może być rozprowadzana tylko
 zgodnie z warunkami tej Licencji lub przyszłych wersji tej Licencji
 wypuszczonych zgodnie z punktem 6.1 i musisz dołączyć kopię tej Licencji
 do każdej kopii Kodu Źródłowego, którą rozprowadzasz. Nie wolno Ci
 oferować lub narzucać żadnych warunków na wersję Kodu Źródłowego, która
 zmienia lub ogranicza stosowną wersję tej Licencji lub praw odbiorców
 poniżej. Możesz jednak załączyć w dodatkowym dokumencie ofertę
 dodatkowych praw opisanych w punkcie 3.5.

 3.2. Dostępność Kodu Źródłowego 
 Wszelkie wprowadzane przez Ciebie Modyfikacje, lub w których
 uczestniczysz, muszą zostać udostępnione w postaci Kodu Źródłowego pod
 warunkami tej Licencji albo na tym samym medium, co wersja Kodu
 Wykonywalnego, albo poprzez Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej
 każdemu, komu udostępniana jest wersja Kodu Wykonywalnego. Jeśli
 udostępniana jest wersja w postaci Mechanizmy Dystrybucji
 Elektronicznej musi pozostawać dostępna przez przynajmniej (12)
 miesięcy od daty początkowego udostępnienia, albo przez 
 przynajmniej sześć (6) miesięcy po tym jak kolejne wersje tej
 szczególnej Modyfikacji zostały udostępnione tym odbiorcom. Do Twojej
 odpowiedzialności należy zapewnienie, że wersja Kodu Źródłowego
 pozostaje dostępna, nawet jeżeli Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej
 jest utrzymywany przez stronę trzecią.

 3.3. Opis Modyfikacji
 Musisz spowodować, aby cały Przedmiotowy Kod, który współtworzyłeś
 zawierał plik dokumentujący zmiany wprowadzone przez Ciebie do
 Przedmiotowego Kodu i daty wszystkich zmian. Musisz umieścić wyraźne
 stwierdzenie, że Modyfikacja pochodzi, bezpośrednio lub pośrednio, od
 Kodu Oryginalnego stworzonego przez Pierwotnego Programistę i umieścić
 nazwę Pierwotnego Programisty w (a) Kodzie Źródłowym i (b) wszelkich
 miejscach w wersji Kodu Wykonywalnego lub związanej dokumentacji,
 w której opisujesz pochodzenie i własność Przedmiotowego Kodu.

 3.4. Zagadnienia własności intelektualnej

  (a) Roszczenia stron trzecich Jeśli Współtwórca posiada wiedzę, że 
  wymagana jest licencja do praw intelektualnych strony trzeciej do 
  korzystania z praw przyznanych temu Współtwórcy w punktach 2.1 i 2.1, 
  Współtwórca musi dołączyć do dystrybucji Kodu Źródłowego plik tekstowy
  zatytułowany "LEGAL", który opisuje prawa i ich właściciela na tyle 
  szczegółowo, aby odbiorca wiedział z kim się skontaktować. Jeśli 
  Współtwórca uzyska taką wiedzę po udostępnieniu Modyfikacji jak 
  opisano w punkcie 3.2., Współtwórca powinien niezwłocznie zmodyfikować
  plik LEGAL we wszystkich udostępnianych od tej pory kopiach i podjąć 
  inne kroki (takie jak powiadomienie odpowiednich list pocztowych i 
  grup dyskusyjnych), aby poinformować tych, którzy otrzymali 
  Przedmiotowy Kod, że taka nowa wiedza została pozyskana.

  (b) API Współtwórcy Jeśli Modyfikacje Współtwórcy obejmują interfejs 
  programowania aplikacji (API) i Współtwórca posiada wiedzę o 
  licencjach patentowych, które są niezbędne do zaimplementowania tego 
  interfejsu, Współtwórca musi umieścić tę informację w pliku LEGAL.

  (c) Sprawy przedstawiane Współtwórca stwierdza, że poza prawami 
  ujawnionymi w punkcie 3.4(a) powyżej, Współtwórca wierzy, że 
  Modyfikacje Współtwórcy są oryginalnym dziełem Współtwórcy(-ów) i/lub 
  Współtwórca posiada wystarczające prawa do przyznawania praw 
  przekazywanych przez tę Licencję.

 3.5. Wymagane uwagi
 Należy umieścić kopię uwagi z Dodatku A w każdym pliku Kodu Źródłowego.
 Jeżeli nie jest możliwe umieszczenie takiej uwagi w szczególnym pliku
 Kodu Źródłowego ze względu na jego strukturę, wówczas należy umieścić
 taką uwagę w miejscu (takim jak odpowiedni katalog), gdzie użytkownik
 najłatwiej będzie mógł odnaleźć taką uwagę. Jeśli utworzyłeś jedną lub
 więcej Modyfikacji, to możesz dodać swoją nazwę jako Współtwórcę w 
 uwadze opisanej w Dodatku A. Należy również umieścić kopię tej Licencji
 we wszelkich dokumentacji do Kodu Źródłowego, gdzie opisywane prawa
 odbiorcy lub prawa własności związane z Przedmiotowym Kodem. Możesz
 oferować, i pobierać opłaty, za gwarancję, wsparcie, zobowiązanie 
 odszkodowania jednemu lub większej ilości odbiorcom Przedmiotowego Kodu.
 Jednakże możesz tak robić tylko we własnym imieniu, a nie w imieniu
 Pierwotnego Programisty lub dowolnego ze Współtwórców. Musi to zostać
 postawione absolutnie wyraźnie, że dowolna taka gwarancja, wsparcie,
 zobowiązanie odszkodowania jest oferowana tylko przez Ciebie i tym
 samym zwalniasz Pierwotnego Programistę i wszystkich Współtwórców 
 z jakiejkolwiek odpowiedzialności będącej wynikiem gwarancji, wsparcia
 lub warunków odszkodowania lub odpowiedzialności, które Ty oferujesz. 

 3.6. Dystrybucja Wersji Wykonywalnych
 Możesz rozprowadzać Przedmiotowy Kod w postaci Wykonywalnej tylko wtedy, 
 gdy zostały spełnione wymogi dotyczące Przedmiotowego Kodu z punktów 
 3.1-3.5 i jeśli umieścisz uwagę stwierdzającą, że wersja Kodu Źródłowego 
 Przedmiotowego Kodu jest dostępna zgodnie z warunkami tej Licencji, 
 uwzględniając opis tego, jak i gdzie wypełniłeś zobowiązania z punktu 
 3.2. Uwaga ta musi być wyraźnie zamieszczona we wszystkich uwagach 
 w wersji Wykonywalnej, związanych dokumentach, w których opisujesz prawa
 odbiorcy do Przedmiotowego Kodu. Możesz dystrybuować wersję Wykonywalną
 Przedmiotowego Kodu lub prawa własności zgodnie z wybraną licencją, 
 która może zawierać warunki inne niż ta Licencja, zakładając, że warunki
 te są zgodne z warunkami tej Licencji i że ta licencja dla wersji 
 Wykonywalnej nie ogranicza, ani nie zmienia praw odbiorcy do wersji Kodu
 Źródłowego względem praw ustanowionych przez tę Licencję. Jeżeli 
 rozprowadzasz wersję Wykonywalną pod inną licencją, musisz absolutnie
 wyraźnie stwierdzić, że wszystkie warunki, które różnią się od tej
 Licencji są oferowane tylko przez Ciebie, nie przez Pierwotnego
 Programistę, ani nie przez któregoś ze Współtwórców. Niniejszym
 zobowiązujesz się do zwolnienia Pierwotnego Programistę i wszelkich
 Współtwórców od odpowiedzialności, która wynikałaby z narzucanej przez
 oferowane przez Ciebie warunki.

 3.7. Większe Prace
 Możesz tworzyć Większe Prace poprzez połączenie Przedmiotowego Kodu 
 z innym kodem nie objętym warunkami tej Licencji i rozprowadzać Większą
 Pracę jako pojedynczy produkt. W takim przypadku musisz zapewnić, że
 warunki tej Licencji są spełnione względem Przedmiotowego Kodu.

4. Niemożność spełniania warunków z powodów statutowych lub regulacji
  prawnych

 Jeżeli niemożliwe jest spełnianie przez Ciebie jakiś warunków tej
 Licencji w odniesieniu do części lub całości Przedmiotowego Kodu ze
 względu na statut, nakaz sądowy lub regulację prawną, wtedy musisz: 
 (a) spełniać warunki tej Licencji w maksymalnym możliwym stopniu i 
 (b) opisać ograniczenia i kod, którego dotyczą. Taki opis musi być
 umieszczony w pliku LEGAL opisanym w punkcie 3.4 i musi być umieszczony
 we wszystkich dystrybucjach Kodu Źródłowego. Poza zakresem zabronionym
 przez statut bądź regulację prawną, taki opis powinien być wystarczająco
 szczegółowy, aby zwykły odbiorca był w stanie go zrozumieć. 

5. Zastosowanie tej Licencji

 Ta Licencja odnosi się do kodu, do którego Pierwotny Programista
 dołączył uwagę z Dodatku A i do odnośnego Przedmiotowego Kodu.

6. Wersje Licencji

 6.1. Nowe Wersje
 Netscape Communications Corporation ("Netscape") może publikować
 zmienione i/lub nowe wersje tej Licencji od czasu do czasu. Każdej wersji
 będzie nadany odrębny numer wersji.

 6.2. Efekt Nowych Wersji
 Po opublikowaniu Przedmiotowego Kodu pod określoną wersją tej Licencji, 
 zawsze będzie można nadal używać go zgodnie z warunkami tej wersji.
 Można również zdecydować się na używanie Przedmiotowego Kodu pod
 warunkami dowolnej z kolejnych wersji tej Licencji publikowanych przez
 Licencję. Nikt oprócz Netscape nie posiada prawa do modyfikowania
 warunków odnoszących się do Przedmiotowego Kodu utworzonego pod tą
 Licencją.

 6.3. Wersje wtórne
 Jeśli utworzyłeś lub wykorzystujesz zmodyfikowaną wersję tej Licencji
 (co możesz zrobić tylko w celu zastosowania jej do kodu, który nie jest
 jeszcze Przedmiotowym Kodem objętym tą Licencją), musisz (a) zmienić
 nazwę Twojej licencji w taki sposób, aby wyrażenia "Mozilla",
 "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape", "MPL", "NPL", lub inne bardzo podobne
 wyrażenia, nie pojawiały się w twojej licencji (poza uwagą, że twoja
 licencja różni się od tej Licencji) i (b) w inny sposób wyjaśnić, że
 Twoja wersja licencji zawiera warunki, które różnią się od licencji
 Mozilla Public License i Netscape Public License. (Wpisanie nazwy
 Pierwotnego Programisty, Oryginalnego Kodu lub Współtwórcy w uwadze
 opisanej w Dodatku A nie powinno samo w sobie być uważane za
 modyfikację tej Licencji).

7. Ograniczenia gwarancji

 PRZEDMIOTOWY KOD OBJĘTY TĄ LICENCJĄ JEST DOSTARCZANY "TAKI JAKI JEST",
 BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŻONYCH LUB IMPLIKOWANYCH, 
 W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI, ŻE PRZEDMIOTOWY KOD JEST WOLNY OD WAD,
 NADAJĄCY SIĘ DO SPRZEDAŻY, NADAJE SIĘ DO OKREŚLONEGO CELU I NIE POWODUJE
 POGWAŁCENIA PRAW. CAŁE RYZYKI ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ
 PRZEDMIOTOWEGO KODU PONOSISZ TY. JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ PRZEDMIOTOWEGO
 KODU OKAZAŁABY SIĘ POD JAKIMKOLWIEK WZGLĘDEM WADLIWA, TY (NIE PIERWOTNY
 PROGRAMISTA ANI ŻADEN WSPÓŁTWÓRCA) PONOSISZ KOSZT NIEZBĘDNYCH USŁUG,
 NAPRAW LUB POPRAWEK. TO OGRANICZENIE STANOWI ISTOTNĄ CZĘŚĆ TEJ LICENCJI.
 ŻADNE WYKORZYSTANIE PRZEDMIOTOWEGO KODU NIE JEST AUTORYZOWANE POZA
 WARUNKAMI TEGO OGRANICZENIAMI.

8. ZAKOŃCZENIE

 8.1. Ta Licencja i prawa tutaj przyznane kończy się automatycznie, jeżeli
 nie spełnisz podanych tutaj warunków i nie uda Ci się poprawić takiego 
 wykroczenia w ciągu 30 dni od uświadomienia sobie tego wykroczenia. 
 Wszelkie podlicencje do Przedmiotowego Kodu, które zostały poprawnie
 przyznane nie kończą się wraz zakończeniem tej Licencji. Postanowienia
 które, ze swej natury, muszą pozostać w mocy po zakończeniu tej Licencji
 pozostaną w mocy.

 8.2. Jeżeli wytoczysz sprawę o naruszenie praw patentowych (wyłączając 
 deklaratywne działania prawne) przeciw Pierwotnemu Programiście lub 
 Współtwórcy (Pierwotny Programista lub Współtwórca, przeciwko któremu 
 wszczynasz takie postępowanie jest określany jako "Uczestnik") 
 stwierdzającą że:

  (a) Wersja Uczestnika bezpośrednio lub pośrednio narusza patent, wtedy 
  wszelkie i wszystkie prawa przyznane przez takiego Uczestnika Tobie 
  zgodnie z punktami 2.1 i/lub 2.2 tej Licencji, po upływie 60 dni od 
  zawiadomienia Uczestnika wygasają, o ile w ciągu 60 dni od otrzymania 
  zawiadomienia nie: (i) zgodzisz się na piśmie do zapłacenia 
  Uczestnikowi wzajemnie uzgodnionego honorarium za Twoje przeszłe i 
  przyszłe korzystanie z Modyfikacji wykonanych przez tego Uczestnika 
  lub (ii) wycofasz swojej sprawy dotyczącej Wersji Współtwórcy 
  przeciwko temu Uczestnikowi. Jeżeli w ciągu 60 dni nie zostanie 
  podpisane wzajemne porozumienie w sprawie odpowiedniego honorarium 
  pomiędzy stronami lub sprawa nie zostanie wycofana, wtedy prawa 
  przyznane Tobie przez Uczestnika zgodnie z punktami 2.1 i/lub 2.2 
  automatycznie przestają obowiązywać po upływie powyżej wspomnianego 
  okresu 60 dni.

  (b) dowolne oprogramowanie, sprzęt lub urządzenie, inne niż Wersja 
  Uczestnika, bezpośrednio lub pośrednio naruszają jakiś patent, wówczas 
  wszystkie prawa przyznane Tobie przez tego Uczestnika z punktach 
  2.1(b) i 2.2(b) są cofane od daty pierwszego zrobienia, użycia, 
  sprzedania, dystrybuowania przez Ciebie Modyfikacji wprowadzonych 
  przez tego Uczestnika.

 8.3. Jeśli wnosisz sprawę o naruszenie patentu przeciw Uczestnikowi 
 stwierdzającą, że Wersja Uczestnika bezpośrednio lub pośrednio narusza 
 patent, wówczas gdy taka sprawa jest rozpatrywana (jak przez licencję lub 
 ugodę), przed wniesieniem sprawy od naruszenie patentu, wówczas
 odpowiednia wartość licencji przyznanej przez Uczestnika w punktach 2.1
 lub 2.2 powinna zostać wzięta pod uwagę przy określaniu kwoty lub
 wartości płatności lub licencji.

 8.4. W przypadku zakończenia licencji zgodnie z punktami 8.1 lub 8.2 
 powyżej, wszystkie porozumienia licencyjne z użytkownikami końcowymi 
 (wyłączając dystrybutorów i pośredników), które zostały w sposób ważny 
 przyznane przez Ciebie lub dowolnego dystrybutora przez wygaśnięciem 
 licencji są nadal ważne po jej wygaśnięciu.

9. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH I WEDŁUG ŻADNEJ TEORII PRAWNYCH, W TYM 
 PONIESIONYCH SZKÓD (W TYM POPRZEZ ZANIEDBANIE), KONTRAKT LUB INACZEJ, 
 PIERWOTNY PROGRAMISTA, ŻADEN INNY WSPÓŁTWÓRCA, ANI ŻADEN DYSTRYBUTOR 
 PRZEDMIOTOWEGO KODU, ANI ŻADEN DOSTAWCA KTÓREJŚ Z TYCH STRON, NIE MOŻE
 BYĆ ODPOWIEDZIALNY WOBEC JAKIEJKOLWIEK OSOBY ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDENIE, 
 SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB BĘDĄCE NASTĘPSTWEM SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU
 W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, STRATY UTRATY DOBREJ WOLI, PRZERWY W PRACY, AWARII
 LUB BŁĘDNEGO DZIAŁANIA KOMPUTERÓW, LUB DOWOLNYCH I WSZYSTKICH SZKÓD LUB
 STRAT KOMERCYJNYCH, NAWET JEŻELI TAKA STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O
 MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE POWINNO
 BYĆ ODNOSZONE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB ZRANIENIE WYNIKŁE Z 
 ZANIECHANIA TYCH STRON W ZAKRESIE STOSOWANYM PRZEZ PRAWO ZABRANIAJĄCE
 TAKICH OGRANICZEŃ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE LUB
 OGRANICZANIE PRZYPADKOWYCH BĄDŹ BĘDĄCYCH KONSEKWENCJĄ SZKÓD, DLATEGO TO
 WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE MOŻE SIĘ DO CIEBIE NIE ODNOSIĆ. 

10. UŻYTKOWNICY KOŃCOWI USA

 Przedmiotowy Kod jest "przedmiotem komercyjnym" w rozumieniu tego pojęcia 
 zdefiniowanym w 48 C.F.R. 2.101 (październik 1995), składającym się z 
 "komercyjnego oprogramowania komputerowego" i "dokumentacji komercyjnego 
 oprogramowania komputerowego", tak jak te pojęcia są używane w 48 C.F.R. 
 12.212 (wrzesień 1995). Zgodnie z 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 
 do 227.7202-4 (czerwiec 1995), wszyscy użytkownicy końcowi podlegający 
 prawodawstwu Stanów Zjednoczonych nabywają Przedmiotowy Kod tylko z tymi 
 prawami ustawionymi tutaj.

11. RÓŻNE

 Ta Licencja reprezentuje kompletne porozumienie dotyczące przedmiotu, 
 której dotyczy. Jeżeli jakiekolwiek warunki tej Licencji są niewykonalne, 
 takie warunki powinny zostać zmienione tylko w stopniu niezbędnym do 
 uczynienia ich wykonalnymi. Ta Licencja powinna być rozpatrywana zgodnie
 z prawodawstwem stanu Kalifornia (poza zakresem stosownych uregulowań,
 jeżeli takie, tak stanowią), wyłączając jego postanowienia. W przypadku
 spraw, w których przynajmniej jedna strona jest obywatelem, lub podmiotem
 z zarejestrowaną działalnością gospodarczą w Stanach Zjednoczonych
 Ameryki, wszelkie sprawy dotyczące tej Licencji powinny być przedmiotem
 postępowania Sądu Federalnego Północnego Dystryktu Kalifornii, z siedzibą
 w hrabstwie Santa Clara, Kalifornia, przy czym strona przegrywająca
 ponosi koszty postępowania, uwzględniając bez ograniczeń, koszty sądowe
 i odpowiednie opłaty i wydatki adwokatów. Zastosowanie Konwencji dot.
 Kontraktów Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr ONZ jest jawnie wyłączone.
 Wszelkie prawa lub uregulowania mówiące, że język kontraktu powinien być
 dostosowany do odbiorcy nie powinny być stosowane wobec tej Licencji.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 Tak jak pomiędzy Pierwotnym Programistą i Współtwórcami, każda strona
 jest odpowiedzialna za szkody i zniszczenia, bezpośrednie lub pośrednie,
 wynikłe ze stosowania praw tej Licencji i zgadzasz się współpracować z 
 Pierwotnym Programistą i Współtwórcami w rozpowszechnianiu takiej
 odpowiedzialności na zasadzie równości. Żaden zapis tutaj nie ma na celu
 i nie powinno być uważana za odmowę odpowiedzialności.

13. WIELOKROTNIE LICENCJONOWANY KOD

 Pierwotny Programista może wyznaczyć części Przedmiotowego Kodu jako 
 "Wielokrotnie Licencjonowany". "Wielokrotnie Licencjonowany" oznacza, że 
 Pierwotny Programista pozwala Tobie wykorzystywać fragmenty
 Przedmiotowego Kodu pod warunkami wybranej przez Ciebie licencji NPL lub
 licencji alternatywnych, wyspecyfikowanych przez Pierwotnego Programistę
 w pliku opisanym w Dodatku A.

DODATEK A - Licencja Publiczna Mozilla

 ''Treść tego pliku jest przedmiotem Licencji Publicznej Mozilla w
 Wersji 1.1 ("Licencji"); nie wolno wykorzystywać tego pliku poza
 warunkami Licencji. Można pozyskać kopię tej Licencji ze strony
 http://www.mozilla.org/MPL/

 Oprogramowanie rozpowszechniane pod tą Licencją jest rozpowszechniane 
 "TAKIE JAKI JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, bezpośrednich lub 
 pośrednich. Sprawdź w Licencji odpowiedni język określający prawa i 
 ograniczenia tej Licencji.

 Oryginalny Kod jest ______________________________________.

 Pierwotnym Twórcą Oryginalnego Kodu jest ________________________.
 Części stworzone przez ______________________ są zastrzeżone przez ______ 
 _______________________. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 Współtwórc-a(-y): __________________________________________________ .

 Ponadto, treść zawarta w niniejszym pliku może być używana na warunkach 
 określonych w licencji ____ ("Licencja [____]"), w którym to przypadku
 mają zastosowanie warunki określone w Licencji [____], a nie określone
 powyżej. Jeżeli chcesz udostępnić Twoją wersję niniejszego pliku
 wyłącznie na warunkach Licencji [___] i jednocześnie nie udostępnić
 Twojej wersji niniejszego pliku na warunkach licencji NPL, konieczne jest
 zaznaczenie swojej decyzji przez usunięcie powyższych warunków umowy i
 zastąpienie ich warunkami i adnotacjami wymaganymi przez Licencję [___].
 Jeżeli powyższe warunki umowy nie zostaną usunięte, użytkownik może
 używać Twojej wersji niniejszego pliku na warunkach licencji NPL lub
 Licencji [___].

 [UWAGA: Treść niniejszego Dodatku A może nieznacznie różnić się od 
 treści adnotacji zawartych w Kodzie Źródłowym Oryginalnego Kodu. 
 Zastosowanie powinna mieć treść zawarta w niniejszym Dodatku A, raczej 
 niż treść zawarta w Oryginalnym Kodzie Źródłowym przeznaczonym do Twoich 
 modyfikacji.