Mozilla:Bugzilla:QA

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Uwagi początkowe

Poniższe instrukcje zostały napisane w oparciu o dystrybucję Ubuntu 12.04. W przypadku innych dystrybucji niektóre czynności mogą się różnić.

Instalacja środowiska

Perl

Perl powinien znajdować się w większości znanych dystrybucji linuksowych. Bugzilla wymaga perla w wersji 5.8.1 lub wyższej.

Aktualną wersję można sprawdzić za pomocą komendy:

perl -v

Baza danych MySQL

apt-get install mysql-server

Serwer WWW

apt-get install apache2

Instalacja Bugzilli

Konfiguracja Bugzilli

Pobieramy najnowszą wersję Bugzilli:

wget http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/webtools/bugzilla-4.4rc1.tar.gz

Rozpakowujemy zawartość do folderu /var/www/Bugzilla

tar -xvf bugzilla-4.4rc1.tar.gz

Do działania rozszerzeń należy usunąć pliki 'disabled' z poszczególnych katalogów w /extensions

Jest to również dobry moment na instalację paczki językowej

Instalacja modułów Perla

Uruchamiamy skrypt checksetup.pl

perl checksetup.pl

Otrzymamy listę modułów wymaganych do działania Bugzilli. Moduły można zainstalować na dwa sposoby. Pierwszy to wykorzystanie skryptu dołączonego do Bugzilli. Można go wywołać podając nazwę modułu...

perl install-module.pl <nazwa modułu>

lub podając argument -all co wywoła instalację wszystkich modułów

perl install-module.pl -all

Niestety jest to metoda dosyć awaryjna i często moduły nie są instalowane poprawnie. Pewniejszym sposobem na instalację modułów jest użycie CPAN i instalacja każdego modułu osobno. W tej sytuacji należy uruchomić CPAN komendą

perl -MCPAN -e shell

a następnie wywoływać komendę

install <nazwa modułu>

Po instalacji wszystkich modułów należy użyć komendy

reload cpan

Komendą exit opuszczamy CPAN.

Lista modułów wymaganych przez Bugzillę:

  • DateTime
  • DateTime::TimeZone
  • Template
  • Email::Send
  • Email::MIME
  • List::MoreUtils
  • Math::Random::ISAAC

Dodatkowo do testów wymagany jest jeszcze jeden moduł:

  • Test::WWW::Selenium

Plik localconfig

Po pierwszym uruchomieniu checksetup.pl zostanie stworzony plik localconfig. Należy go edytować i ponownie uruchomić checksetup.

Zmieniamy następujące ustawienia:

$webservergroup = '';
$db_name = '<nazwa bazy danych>';
$db_user = '<nazwa usera bazy danych>';
$db_pass = '<hasło usera bazy danych>';

Konfiguracja bazy danych

Do zarządzania bazą danych można wykorzystać skrypt phpMyAdmin.

Należy utworzyć bazę danych oraz z użytkownika z pełnymi uprawnieniami do niej o nazwach pokrywających się z wpisami które umieściliśmy w pliku localconfig

Konfiguracja serwera WWW

W dowolnym edytorze otwieramy plik /etc/apache2/apache2.conf. Dodajemy na końcu następujący wpis:

Alias /bugzilla /var/www/bugzilla
<Directory /var/www/bugzilla>
AddHandler cgi-script .chi .pl
Options +Indexes +ExecCGI +FollowSymLinks
DirectoryIndex index.cgi
AllowOverride Limit
</Directory>

Restartujemy serwer:

/etc/init.d/apache2 restart

Od tego momentu Bugzilla powinna już działać.

Problemy podczas instalacji

Internal server error

Należy wyedytować plik .htaccess w taki sposób, żeby pozostały w nim poniższe linijki:

<FilesMatch (\.pm|\.pl|\.tmpl|localconfig.*)$>

	deny from all

</FilesMatch>

Dodatkowe informacje

Dla osób znających język angielski: oficjalna dokumentacja Bugzilli wraz ze szczegółowymi informacjami na temat instalacji i konfiguracji znajduje się na stronie http://www.bugzilla.org/docs/.