Mozilla:Firefox EULA

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pogrubione kawałki - nie przetłumaczone...


UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MOZILLA FIREFOX
Wersja 1.1

KOD ŹRÓDŁOWY PEWNYCH FUNKCJI PRZEGLĄDARKI FIREFOX, KTÓRY MOŻNA
UŻYTKOWAĆ, MODYFIKOWAĆ I ROZPOWSZECHNIAĆ, JEST DOSTĘPNY
BEZPŁATNIE ZE STRONY WWW.MOZILLA.ORG NA WARUNKACH LICENCJI
MOZILLA PUBLIC LICENSE i innych licencji open source.

Kod wykonywalny programu Mozilla Firefox i dołączona do niego
dokumentacja ("Produkt") jest udostępniany użytkownikowi na
warunkch niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA PROGRAMU
MOZILLA FIREFOX ("UMOWA"). KLIKNIĘCIE PRZYCISKU "AKCEPTUJĘ",
LUB INSTALACJA ALBO UŻYTKOWANIE PRZEGLĄDARKI MOZILLA FIREFOX
OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA BYCIE OBJĘTYM WARUNKAMI UMOWY. 
JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE 
KLIKAJ PRZYCISKU "AKCEPTUJĘ", NIE INSTALUJ ANI NIE UŻYWAJ 
ŻADNEJ CZĘŚCI PRZEGLĄDARKI MOZILLA FIREFOX.

PODCZAS PROCESU INSTALACJI PROGRAMU MOZILLA FIREFOX ORAZ 
W PÓŹNIEJSZYCH MOMENTACH, UŻYTKOWNIKOWI MOŻE ZOSTAĆ ZAPROPONOWANA
INSTALACJA DODATKOWYCH KOMPONENTÓW OD INNYCH DOSTAWCÓW 
OPROGRAMOWANIA. INSTALACJA I UŻYTKOWANIE TYCH INNYCH KOMPONENTÓW
MOŻE BYĆ REGULOWANA PRZEZ DODATKOWE UMOWY LICENCYJNE.

1. PRZYZNANIE LICENCJI. Mozilla Corporation przyznaje ci
niewyłączną licencję na użytkowanie wersji wykonywalnej Produktu.
Ta Umowa obejmuje również wszelkie aktualizacje oprogramowania
dostarczone przez Mozillę, które zamieniają lub dopełnieją
oryginalny Produkt, chyba że do aktualizacji takich dołączono
osobną licencję; w takim przypadku komponenty te objęte są
warunkami takiej osobnej licencji.

2. WYGAŚNIĘCIE. Jeśli złamiesz warunki niniejszej Umowy, Twoje
prawa do użytkowania tego Produktu wygasają natychmiastowo i bez
powiadomienia, ale wszelkie warunki tej umowy poza przyznaniem
licencji (punkt 1) nie są objęte wygaśnięciem i nadal obowiązują.
W chwili wygaśnięcia musisz zniszczyć wszystkie kopie Produktu. 

3. PRAWA WŁASNOŚCIOWE. Fragmenty tego Produktu dostępne są
w postaci kodu źródłowego na warunkach licencji Mozilla Public 
License i innych licencji open source (zbiorczo: "licencje open
source") w witrynie http://www.mozilla.org. Żadne postanowienia
niniejszej umowy nie mają na celu ograniczania żadnych uprawnień
przyznanych przez licencje open source. Zgodnie z powyższym,
Mozilla w imieniu swoim i jej licencjodawców, niniejszym rezerwuje
sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do tego Produktu, 
z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych w niniejszej Umowie. Nie wolno
ci usuwać ani zmieniać żadnych znaków towarowych, logotypów,
informacji o prawach autorskich i innych informacji własnościowych
na lub w Produkcie. Niniejsza licencja nie przyznaje ci żadnych 
praw do korzystania ze znaków towarowych, znaków usługowych
ani logotypów Mozilli ani jej licencjodawców.

4. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI. PRODUKT JEST DOSTARCZONY W POSTACI
"TAKIEJ, JAKA JEST" WRAZ ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI. W ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MOZILLA, DYSTRYBUTORZY I LICENCJODAWCY
MOZILLI NINIEJSZYM OŚWIADCZAJĄ, ŻE NIE UDZIALAJĄ JAKICHKOLWIEK 
GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH JAK I DOMYŚLNYCH, W TYM - BEZ
OGRRANICZEŃ - GWARANCJI, ŻE PRODUKT JEST WOLNY OD DEFEKTÓW,
JEST JAKOŚCI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNI DO KONKRETNYCH CELÓW
ANI NIE NARUSZAJĄCY. PONOSISZ CAŁKOWITE RYZYKO WYBORU TEGO
PRODUKTU DLA SWOICH CELÓW, JAK RÓWNIEŻ CO DO JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI
TEGO PRODUKTU. THIS  LIMITATION WILL APPLY NOTWITHSTANDING THE 
FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE 
NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE DOMYŚLNYCH GWARANCJI, 
ZATEM TO OGRANICZENIE MOŻE CIEBIE NIE DOTYCZYĆ.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Z WYJĄTKIEM WYMOGÓW PRAWNYCH,
MOZILLA I JEJ DYSTRYBUTORZY, KIEROWNICY, LICENCJODAWCY, WSPÓŁTWÓRCY
ORAZ AGENCI (ZBIORCZO: "GRUPA MOZILLA") NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA
JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE
ANI WZORCOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z, LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE
Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ALBO Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA
PRODUKTU, W TYM - BEZ OGRANICZEŃ - SZKÓD ZWIĄZANYCH Z UTRATĄ DOBREJ
WOLI, PRZERWANIEM PRACY, UTRACONYMI ZYSKAMI, UTRATĄ DANYCH ORAZ
AWARIĄ LUB NIEPRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIEM KOMPUTERA, NAWET JEŚLI
OSTRZEŻONO PRZED MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE
OD TEORII (KONTRAKTU, SZKODY LUB INACZEJ), NA BAZIE KTÓREJ TAKIE
ŻĄDANIE JEST OPARTE. ZBIOROWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRUPY MOZILLA 
ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE PRZEKROCZY 500 USD (PIĘCIUSET
DOLARÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓLNOCNEJ) ORAZ OPŁAT 
PONIESIONYCH PRZEZ CIEBIE W RAMACH TEJ LICENCJI (JEŚLI W OGÓLE).
NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE
PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SPECJALNYCH SZKÓD, ZATEM TO 
WYŁĄCZENIE OGRANICZENIE MOŻE CIEBIE NIE DOTYCZYĆ.

6. KONTROLA EKSPORTU. Ta licencja jest przedmiotm wszelkich 
odpowiednich ograniczeń eksportowych. Musisz przestrzegać
wszelkich praw eksportowych i importowych oraz ograniczeń
i regulacji wszelkich agencji i urzędów Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej lub zagranicznych, dotyczących niniejszego
Produktu i jego użytkowania.

7. UŻYTKOWNICY KOŃCOWI RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Produkt jest
"przedmiotem komercyjnym" w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym
w 48 C.F.R. 2.101, składającym się z "komercyjnego oprogramowania 
komputerowego" oraz z "dokumentacji komercyjnego oprogramowania 
komputerowego", tak jak te pojęcia są używane w 48 C.F.R. 12.212 
(wrzesień 1995) i 48 C.F.R. 227.7202 (czerwiec 1995). Zgodnie
z 48 C.F.R. 12.212, 48 C.F.R. 27.405(b)(2) (czerwiec 1998) i 48 
C.F.R. 227.7202, wszyscy Użytkownicy Końcowi Rządu Stanów 
Zjednoczonych nabywają Produkt wyłącznie z prawami ustalonymi
w tym miejscu.

8. RÓZNE. (a) Niniejsza umowa określa całkowite porozumienie pomiędzy
Mozillą a tobą dotyczące materii przedmiotu tu omawianego i może zostać
zmodyfikowana pisemną poprawką podpisaną przez autoryzowany organ
wykonawczy Mozilli. (b) O ile odpowiednie prawo (jeśli jakiekolwiek) nie
stanowi inaczej, niniejsza Umowa będzie rozpatrywana zgodnie z prawami
stanu Kalifornia, USA, excluding its conflict of law provisions.
(c) Niniejsza umowa nie będzie objęta Konwencją Narodów Zjednoczonych 
o Umowach Miedzynarodowej Sprzedaży Towarów. (d) Jeśli jakakolwiek część
niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta
zostanie zrekonstruowana tak, by odzwierciedlać pierwotne zamiary stron,
a pozostałe części pozostaną w całości w mocy.  (e) A waiver by either party 
of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one 
instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach 
thereof. (f) Except as required by law, the controlling language of this 
Agreement is English. (g) You may assign your rights under this Agreement 
to any party that consents to, and agrees to be bound by, its terms; the 
Mozilla Corporation may assign its rights under this Agreement without 
condition. (h) This Agreement will be binding upon and will inure to the 
benefit of the parties, their successors and permitted assigns.