Mozilla Public License

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Poniżej polskie tłumaczenie licencji MPL, przygotowane przez MozillaPL.

Uwaga: tłumaczenie zostało stworzone jedynie dla wygody użytkowników. Wszelkie kwestie prawne rozstrzygane będą w odniesieniu do angielskiego tekstu Licencji. Niniejszy tekst nie jest licencją, a jedynie tłumaczeniem oryginału.


                  PUBLICZNA LICENCJA MOZILLI
                          Wersja 1.1

1. Definicje.

  1.0.1. "Użytek komercyjny" oznacza dystrybucję lub inną formę
  udostępniania Przedmiotowego Kodu stronom trzecim.

  1.1. "Współtwórca" oznacza każdy podmiot tworzący lub 
  współuczestniczący w tworzeniu Modyfikacji.

  1.2. "Wersja Współtwórcy" oznacza kombinację Kodu Oryginalnego, 
  poprzednie Modyfikacje wykorzystane przez Współtwórcę oraz 
  Modyfikacje wykonane przez tego szczególnego Współtwórcę.

  1.3. "Przedmiotowy Kod" oznacza Kod Oryginalny lub Modyfikacje 
  lub kombinację Kodu Oryginalnego i Modyfikacji, w każdym wypadku 
  uwzględniające części tego.

  1.4. "Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej" oznacza powszechnie
  przyjęty w społeczności twórców oprogramowania mechanizm 
  elektronicznego przekazu danych.

  1.5. "Kod Wykonywalny" oznacza Przedmiotowy Kod w dowolnej postaci innej 
  niż Kod Źródłowy.

  1.6. "Pierwotny Programista" oznacza osobę prywatną lub prawną określoną 
  jako Pierwotny Programista w nocie do Kodu Źródłowego wymaganej przez 
  Dodatek A.

  1.7. "Większa Praca" oznacza projekt zawierający połączenie 
  Przedmiotowego Kodu, lub części tegoż, z kodem nie objętym warunkami
  tej Licencji.

  1.8. "Licencja" oznacza ten dokument.

  1.8.1. "Licencjonujący" oznacza posiadanie prawa do przyznawania, w 
  maksymalnym możliwym zakresie, w czasie pierwotnego przyznania lub 
  późniejszego nabywania, dowolnych i wszystkich praw tutaj zapisanych.

  1.9. "Modyfikacje" oznaczają wszelkie dodawanie lub odejmowanie od 
  substancji lub struktury od Kodu Oryginalnego lub wszelkich poprzednich 
  Modyfikacji. Jeżeli Przedmiotowy Kod jest wypuszczany jako seria plików, 
  wówczas Modyfikacją jest:

    A. Wszelkie dodawanie lub usuwanie treści pliku zawierającego Kod 
    Oryginalny lub poprzednie Modyfikacje.
	  
	 B. Wszelkie nowe pliki zawierające dowolną część Kodu Oryginalnego
	 lub poprzednich Modyfikacji.

  1.10. "Kod Oryginalny" oznacza Kod Źródłowy lub kod oprogramowania 
  komputerowego, który jest opisany w nocie do Kodu Źródłowego wymaganej 
  przez Dodatek A jako Kod Oryginalny i który w czasie wypuszczenia pod tą 
  Licencją nie jest już Przedmiotowym Kodem zarządzanym przez tę Licencję.

  1.10.1. "Prawa Patentowe" oznaczają dowolne prawa patentowe, obecnie 
  posiadane lub odtąd nabyte, obejmujące bez ograniczeń prawa do metod, 
  procesów i narzędzi w dowolnym patencie Licencjonującego przez
  nadającego.

  1.11. "Kod Źródłowy" oznacza preferowaną postać Przedmiotowego Kodu do 
  wprowadzania do niego modyfikacji, uwzględniając wszystkie zawarte w nim 
  moduły oraz wszystkie związane pliki definicji interfejsów, skrypty 
  wykorzystywane do sterowania procesem kompilacji i instalacji Kodu 
  Wykonywalnego lub porównania różnicowe kodu źródłowego względem Kodu 
  Oryginalnego lub innego dobrze znanego, dostępnego Przedmiotowego Kodu 
  według wyboru Współtwórcy. Kod Źródłowy może się znajdować w postaci 
  skompresowanej lub zarchiwizowanej, zakładając, że odpowiednie 
  oprogramowanie do dekompresji lub dearchiwizacji jest ogólnie i
  bezpłatnie dostępne.

  1.12. "Ty" (lub "Twoje") oznacza osobę prywatną lub prawną korzystającą z
  praw, i stosującą się do, wszystkich warunków tej Licencji lub przyszłych
  wersji tej Licencji publikowanych zgodnie z Punktem 6.1. W odniesieniu do
  osób prawnych "Ty" obejmuje wszelkie podmioty, które kontrolują, lub są 
  kontrolowane, lub znajdują się pod wspólną kontrolą z Tobą. Dla celów tej 
  definicji "kontrolować" oznacza (a) moc, bezpośrednią lub pośrednią, 
  wywierania wpływu na kierunek rozwoju lub zarządzanie takim podmiotem, w 
  ramach kontraktu lub inaczej lub (b) posiadanie ponad pięćdziesięciu 
  procent (50%) akcji lub korzystne posiadanie takiego podmiotu.

2. Licencja Kodu Źródłowego.

  2.1. Przyznanie przez Pierwotnego Programisty.
  Pierwotny Programista niniejszym przyznaje Tobie ogólnoświatową, wolną od 
  honorariów, nie wyłączną licencję, będącą przedmiotem praw własności 
  intelektualnej stron trzecich do:

    (a) praw własności intelektualnej (innych niż patentowe lub znaki 
    handlowe) Licencjonowalnymi przez Pierwotnego Programistę do 
    wykorzystania, reprodukowania, modyfikowania, wyświetlania, 
    wykonywania, podlicencjonowania i dystrybucji Kodu Oryginalnego (lub 
    części tegoż) z lub bez Modyfikacji i/lub jako część Większej Pracy 
    oraz 

    (b) Praw Patentowych naruszonych przez tworzenie, używanie lub 
    sprzedawanie Kodu Oryginalnego do tworzenia, używania, praktykowania, 
    sprzedawania, oferowania na sprzedaż i/lub innego dysponowania Kodem 
    Oryginalnym (lub części tegoż).

    (c) licencje przyznane w punkcie 2.1(a) i (b) mają moc od daty, kiedy 
    Pierwotny Twórca po raz pierwszy rozdystrybuuje Kod Źródłowy zgodnie z 
    warunkami tej Licencji.

    (d) bez względu na punkt 2.1(b) powyżej, żadne licencje patentowe nie 
    są przyznawane do: 1) kodu usuniętego przez Ciebie z Kodu 
    Oryginalnego; 2) oddzielnego od Kodu Oryginalnego lub 3) naruszeń 
    spowodowanych przez: i) modyfikacje Kodu Oryginalnego lub ii) 
    kombinacji Kody Oryginalnego z innymi oprogramowaniem lub 
    urządzeniami.

  2.2. Przyznanie Współtwórcy
  Będące przedmiotem praw intelektualnych stron trzecich, każdy Współtwórca
  przyznaje Ci niniejszym ogólnoświatową, wolną od honorariów, nie wyłączną
  licencję do:

    (a) praw własności intelektualnej (innej niż patentowe lub znaki 
    handlowe) Licencjonowalnymi przez Współtwórcę do wykorzystania, 
    reprodukowania, modyfikowania, wyświetlania, wykonywania, 
    podlicencjonowania i dystrybucji Modyfikacji utworzonych przez tego 
    Współtwórcę (lub części tegoż) albo w postaci niezmodyfikowanej, z 
    innymi Modyfikacji, jako Przedmiotowy Kod i/lub Przedmiotowy Kod jako 
    część Większej Pracy i

    (b) Praw Patentowych naruszonych przez tworzenie, używanie lub 
    sprzedawanie Modyfikacji wprowadzonych przez Współtwórcę samodzielnie 
    i/lub w połączeniu z Wersją Współtwórcy (lub części takiego 
    połączenia) do tworzenia, używania, sprzedawania, oferowania na 
    sprzedaż i/lub innego dysponowania: 1) Modyfikacjami wprowadzonymi 
    przez Współtwórcę (lub części tegoż) i 2) połączenie Modyfikacji 
    wprowadzonych przez tego Współtwórcę wraz z jego Wersją Współtwórcy 
    (lub części takiej kombinacji). 

    (c) licencje przyznane w punkcie 2.2 (a) i (b) mają moc od daty 
    pierwszego wprowadzenia przez Współtwórcę Przedmiotowego Kodu do 
    Użytku Komercyjnego.

    (d) bez względu na punkt 2.2(b) powyżej, żadne licencje nie są 
    przyznawane do: 1) wszelkiego kodu, który Współtwórca usunął ze swojej
    Wersji Współtwórcy; 2) oddzielnego od Wersji Współtwórcy; 3) naruszeń
    spowodowanych przez: i) modyfikacje stron trzecich Wersji Współtwórcy
    lub ii) połączenia Modyfikacji wprowadzonych przez Współtwórcę z innym
    oprogramowaniem (oprócz jako część Wersji Współtwórcy) lub inne
    urządzenia lub 4) wobec Praw Patentowych naruszonych przez
    Przedmiotowy Kod przy nieobecności Modyfikacji wprowadzonych przez 
    tego Współtwórcę.

3. Zobowiązania dystrybucyjne

  3.1. Zastosowanie licencji
  Modyfikacje wprowadzane przez Ciebie, lub w których uczestniczysz,
  są objęte warunkami tej Licencji, w tym bez ograniczeń punkt 2.2. Wersja
  Kodu Źródłowego Przedmiotowego Kodu może być rozprowadzana tylko
  zgodnie z warunkami tej Licencji lub przyszłych wersji tej Licencji
  wypuszczonych zgodnie z punktem 6.1 i musisz dołączyć kopię tej Licencji
  do każdej kopii Kodu Źródłowego, którą rozprowadzasz. Nie wolno Ci
  oferować lub narzucać żadnych warunków na wersję Kodu Źródłowego, która
  zmienia lub ogranicza stosowną wersję tej Licencji lub praw odbiorców
  poniżej. Możesz jednak załączyć w dodatkowym dokumencie ofertę
  dodatkowych praw opisanych w punkcie 3.5.

  3.2. Dostępność Kodu Źródłowego 
  Wszelkie wprowadzane przez Ciebie Modyfikacje, lub w których
  uczestniczysz, muszą zostać udostępnione w postaci Kodu Źródłowego pod
  warunkami tej Licencji albo na tym samym medium, co wersja Kodu
  Wykonywalnego, albo poprzez Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej
  każdemu, komu udostępniana jest wersja Kodu Wykonywalnego. Jeśli
  udostępniana jest wersja w postaci Mechanizmy Dystrybucji
  Elektronicznej musi pozostawać dostępna przez przynajmniej (12)
  miesięcy od daty początkowego udostępnienia, albo przez 
  przynajmniej sześć (6) miesięcy po tym jak kolejne wersje tej
  szczególnej Modyfikacji zostały udostępnione tym odbiorcom. Do Twojej
  odpowiedzialności należy zapewnienie, że wersja Kodu Źródłowego
  pozostaje dostępna, nawet jeżeli Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej
  jest utrzymywany przez stronę trzecią.

  3.3. Opis Modyfikacji
  Musisz spowodować, aby cały Przedmiotowy Kod, który współtworzyłeś
  zawierał plik dokumentujący zmiany wprowadzone przez Ciebie do
  Przedmiotowego Kodu i daty wszystkich zmian. Musisz umieścić wyraźne
  stwierdzenie, że Modyfikacja pochodzi, bezpośrednio lub pośrednio, od
  Kodu Oryginalnego stworzonego przez Pierwotnego Programistę i umieścić
  nazwę Pierwotnego Programisty w (a) Kodzie Źródłowym i (b) wszelkich
  miejscach w wersji Kodu Wykonywalnego lub związanej dokumentacji,
  w której opisujesz pochodzenie i własność Przedmiotowego Kodu.

  3.4. Zagadnienia własności intelektualnej

    (a) Roszczenia stron trzecich Jeśli Współtwórca posiada wiedzę, że 
    wymagana jest licencja do praw intelektualnych strony trzeciej do 
    korzystania z praw przyznanych temu Współtwórcy w punktach 2.1 i 2.1, 
    Współtwórca musi dołączyć do dystrybucji Kodu Źródłowego plik tekstowy
    zatytułowany "LEGAL", który opisuje prawa i ich właściciela na tyle 
    szczegółowo, aby odbiorca wiedział z kim się skontaktować. Jeśli 
    Współtwórca uzyska taką wiedzę po udostępnieniu Modyfikacji jak 
    opisano w punkcie 3.2., Współtwórca powinien niezwłocznie zmodyfikować
    plik LEGAL we wszystkich udostępnianych od tej pory kopiach i podjąć 
    inne kroki (takie jak powiadomienie odpowiednich list pocztowych i 
    grup dyskusyjnych), aby poinformować tych, którzy otrzymali 
    Przedmiotowy Kod, że taka nowa wiedza została pozyskana.

    (b) API Współtwórcy Jeśli Modyfikacje Współtwórcy obejmują interfejs 
    programowania aplikacji (API) i Współtwórca posiada wiedzę o 
    licencjach patentowych, które są niezbędne do zaimplementowania tego 
    interfejsu, Współtwórca musi umieścić tę informację w pliku LEGAL.

    (c) Sprawy przedstawiane Współtwórca stwierdza, że poza prawami 
    ujawnionymi w punkcie 3.4(a) powyżej, Współtwórca wierzy, że 
    Modyfikacje Współtwórcy są oryginalnym dziełem Współtwórcy(-ów) i/lub 
    Współtwórca posiada wystarczające prawa do przyznawania praw 
    przekazywanych przez tę Licencję.

  3.5. Wymagane uwagi
  Należy umieścić kopię uwagi z Dodatku A w każdym pliku Kodu Źródłowego.
  Jeżeli nie jest możliwe umieszczenie takiej uwagi w szczególnym pliku
  Kodu Źródłowego ze względu na jego strukturę, wówczas należy umieścić
  taką uwagę w miejscu (takim jak odpowiedni katalog), gdzie użytkownik
  najłatwiej będzie mógł odnaleźć taką uwagę. Jeśli utworzyłeś jedną lub
  więcej Modyfikacji, to możesz dodać swoją nazwę jako Współtwórcę w 
  uwadze opisanej w Dodatku A. Należy również umieścić kopię tej Licencji
  we wszelkich dokumentacji do Kodu Źródłowego, gdzie opisywane prawa
  odbiorcy lub prawa własności związane z Przedmiotowym Kodem. Możesz
  oferować, i pobierać opłaty, za gwarancję, wsparcie, zobowiązanie 
  odszkodowania jednemu lub większej ilości odbiorcom Przedmiotowego Kodu.
  Jednakże możesz tak robić tylko we własnym imieniu, a nie w imieniu
  Pierwotnego Programisty lub dowolnego ze Współtwórców. Musi to zostać
  postawione absolutnie wyraźnie, że dowolna taka gwarancja, wsparcie,
  zobowiązanie odszkodowania jest oferowana tylko przez Ciebie i tym
  samym zwalniasz Pierwotnego Programistę i wszystkich Współtwórców 
  z jakiejkolwiek odpowiedzialności będącej wynikiem gwarancji, wsparcia
  lub warunków odszkodowania lub odpowiedzialności, które Ty oferujesz. 

  3.6. Dystrybucja Wersji Wykonywalnych
  Możesz rozprowadzać Przedmiotowy Kod w postaci Wykonywalnej tylko wtedy, 
  gdy zostały spełnione wymogi dotyczące Przedmiotowego Kodu z punktów 
  3.1-3.5 i jeśli umieścisz uwagę stwierdzającą, że wersja Kodu Źródłowego 
  Przedmiotowego Kodu jest dostępna zgodnie z warunkami tej Licencji, 
  uwzględniając opis tego, jak i gdzie wypełniłeś zobowiązania z punktu 
  3.2. Uwaga ta musi być wyraźnie zamieszczona we wszystkich uwagach 
  w wersji Wykonywalnej, związanych dokumentach, w których opisujesz prawa
  odbiorcy do Przedmiotowego Kodu. Możesz dystrybuować wersję Wykonywalną
  Przedmiotowego Kodu lub prawa własności zgodnie z wybraną licencją, 
  która może zawierać warunki inne niż ta Licencja, zakładając, że warunki
  te są zgodne z warunkami tej Licencji i że ta licencja dla wersji 
  Wykonywalnej nie ogranicza, ani nie zmienia praw odbiorcy do wersji Kodu
  Źródłowego względem praw ustanowionych przez tę Licencję. Jeżeli 
  rozprowadzasz wersję Wykonywalną pod inną licencją, musisz absolutnie
  wyraźnie stwierdzić, że wszystkie warunki, które różnią się od tej
  Licencji są oferowane tylko przez Ciebie, nie przez Pierwotnego
  Programistę, ani nie przez któregoś ze Współtwórców. Niniejszym
  zobowiązujesz się do zwolnienia Pierwotnego Programistę i wszelkich
  Współtwórców od odpowiedzialności, która wynikałaby z narzucanej przez
  oferowane przez Ciebie warunki.

  3.7. Większe Prace
  Możesz tworzyć Większe Prace poprzez połączenie Przedmiotowego Kodu 
  z innym kodem nie objętym warunkami tej Licencji i rozprowadzać Większą
  Pracę jako pojedynczy produkt. W takim przypadku musisz zapewnić, że
  warunki tej Licencji są spełnione względem Przedmiotowego Kodu.

4. Niemożność spełniania warunków z powodów statutowych lub regulacji
   prawnych

  Jeżeli niemożliwe jest spełnianie przez Ciebie jakiś warunków tej
  Licencji w odniesieniu do części lub całości Przedmiotowego Kodu ze
  względu na statut, nakaz sądowy lub regulację prawną, wtedy musisz: 
  (a) spełniać warunki tej Licencji w maksymalnym możliwym stopniu i 
  (b) opisać ograniczenia i kod, którego dotyczą. Taki opis musi być
  umieszczony w pliku LEGAL opisanym w punkcie 3.4 i musi być umieszczony
  we wszystkich dystrybucjach Kodu Źródłowego. Poza zakresem zabronionym
  przez statut bądź regulację prawną, taki opis powinien być wystarczająco
  szczegółowy, aby zwykły odbiorca był w stanie go zrozumieć. 

5. Zastosowanie tej Licencji

  Ta Licencja odnosi się do kodu, do którego Pierwotny Programista
  dołączył uwagę z Dodatku A i do odnośnego Przedmiotowego Kodu.

6. Wersje Licencji

  6.1. Nowe Wersje
  Netscape Communications Corporation ("Netscape") może publikować
  zmienione i/lub nowe wersje tej Licencji od czasu do czasu. Każdej wersji
  będzie nadany odrębny numer wersji.

  6.2. Efekt Nowych Wersji
  Po opublikowaniu Przedmiotowego Kodu pod określoną wersją tej Licencji, 
  zawsze będzie można nadal używać go zgodnie z warunkami tej wersji.
  Można również zdecydować się na używanie Przedmiotowego Kodu pod
  warunkami dowolnej z kolejnych wersji tej Licencji publikowanych przez
  Licencję. Nikt oprócz Netscape nie posiada prawa do modyfikowania
  warunków odnoszących się do Przedmiotowego Kodu utworzonego pod tą
  Licencją.

  6.3. Wersje wtórne
  Jeśli utworzyłeś lub wykorzystujesz zmodyfikowaną wersję tej Licencji
  (co możesz zrobić tylko w celu zastosowania jej do kodu, który nie jest
  jeszcze Przedmiotowym Kodem objętym tą Licencją), musisz (a) zmienić
  nazwę Twojej licencji w taki sposób, aby wyrażenia "Mozilla",
  "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape", "MPL", "NPL", lub inne bardzo podobne
  wyrażenia, nie pojawiały się w twojej licencji (poza uwagą, że twoja
  licencja różni się od tej Licencji) i (b) w inny sposób wyjaśnić, że
  Twoja wersja licencji zawiera warunki, które różnią się od licencji
  Mozilla Public License i Netscape Public License. (Wpisanie nazwy
  Pierwotnego Programisty, Oryginalnego Kodu lub Współtwórcy w uwadze
  opisanej w Dodatku A nie powinno samo w sobie być uważane za
  modyfikację tej Licencji).

7. Ograniczenia gwarancji

  PRZEDMIOTOWY KOD OBJĘTY TĄ LICENCJĄ JEST DOSTARCZANY "TAKI JAKI JEST",
  BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŻONYCH LUB IMPLIKOWANYCH, 
  W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI, ŻE PRZEDMIOTOWY KOD JEST WOLNY OD WAD,
  NADAJĄCY SIĘ DO SPRZEDAŻY, NADAJE SIĘ DO OKREŚLONEGO CELU I NIE POWODUJE
  POGWAŁCENIA PRAW. CAŁE RYZYKI ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ
  PRZEDMIOTOWEGO KODU PONOSISZ TY. JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ PRZEDMIOTOWEGO
  KODU OKAZAŁABY SIĘ POD  JAKIMKOLWIEK WZGLĘDEM WADLIWA, TY (NIE PIERWOTNY
  PROGRAMISTA ANI ŻADEN WSPÓŁTWÓRCA) PONOSISZ KOSZT NIEZBĘDNYCH USŁUG,
  NAPRAW LUB POPRAWEK. TO OGRANICZENIE STANOWI ISTOTNĄ CZĘŚĆ TEJ LICENCJI.
  ŻADNE WYKORZYSTANIE PRZEDMIOTOWEGO KODU NIE JEST AUTORYZOWANE POZA
  WARUNKAMI TEGO OGRANICZENIAMI.

8. ZAKOŃCZENIE

  8.1. Ta Licencja i prawa tutaj przyznane kończy się automatycznie, jeżeli
  nie spełnisz podanych tutaj warunków i nie uda Ci się poprawić takiego 
  wykroczenia w ciągu 30 dni od uświadomienia sobie tego wykroczenia. 
  Wszelkie podlicencje do Przedmiotowego Kodu, które zostały poprawnie
  przyznane nie  kończą się wraz zakończeniem tej Licencji. Postanowienia
  które, ze swej natury, muszą pozostać w mocy po zakończeniu tej Licencji
  pozostaną w mocy.

  8.2. Jeżeli wytoczysz sprawę o naruszenie praw patentowych (wyłączając 
  deklaratywne działania prawne) przeciw Pierwotnemu Programiście lub 
  Współtwórcy (Pierwotny Programista lub Współtwórca, przeciwko któremu 
  wszczynasz takie postępowanie jest określany jako "Uczestnik") 
  stwierdzającą że:

    (a) Wersja Uczestnika bezpośrednio lub pośrednio narusza patent, wtedy 
    wszelkie i wszystkie prawa przyznane przez takiego Uczestnika Tobie 
    zgodnie z punktami 2.1 i/lub 2.2 tej Licencji, po upływie 60 dni od 
    zawiadomienia Uczestnika wygasają, o ile w ciągu 60 dni od otrzymania 
    zawiadomienia nie: (i) zgodzisz się na piśmie do zapłacenia 
    Uczestnikowi wzajemnie uzgodnionego honorarium za Twoje przeszłe i 
    przyszłe korzystanie z Modyfikacji wykonanych przez tego Uczestnika 
    lub (ii) wycofasz swojej sprawy dotyczącej Wersji Współtwórcy 
    przeciwko temu Uczestnikowi. Jeżeli w ciągu 60 dni nie zostanie 
    podpisane wzajemne porozumienie w sprawie odpowiedniego honorarium 
    pomiędzy stronami lub sprawa nie zostanie wycofana, wtedy prawa 
    przyznane Tobie przez Uczestnika zgodnie z punktami 2.1 i/lub 2.2 
    automatycznie przestają obowiązywać po upływie powyżej wspomnianego 
    okresu 60 dni.

    (b) dowolne oprogramowanie, sprzęt lub urządzenie, inne niż Wersja 
    Uczestnika, bezpośrednio lub pośrednio naruszają jakiś patent, wówczas 
    wszystkie prawa przyznane Tobie przez tego Uczestnika z punktach 
    2.1(b) i 2.2(b) są cofane od daty pierwszego zrobienia, użycia, 
    sprzedania, dystrybuowania przez Ciebie Modyfikacji wprowadzonych 
    przez tego Uczestnika.

  8.3. Jeśli wnosisz sprawę o naruszenie patentu przeciw Uczestnikowi 
  stwierdzającą, że Wersja Uczestnika bezpośrednio lub pośrednio narusza 
  patent, wówczas gdy taka sprawa jest rozpatrywana (jak przez licencję lub 
  ugodę), przed wniesieniem sprawy od naruszenie patentu, wówczas
  odpowiednia wartość licencji przyznanej przez Uczestnika w punktach 2.1
  lub 2.2 powinna zostać wzięta pod uwagę przy określaniu kwoty lub
  wartości płatności lub licencji.

  8.4. W przypadku zakończenia licencji zgodnie z punktami 8.1 lub 8.2 
  powyżej, wszystkie porozumienia licencyjne z użytkownikami końcowymi 
  (wyłączając dystrybutorów i pośredników), które zostały w sposób ważny 
  przyznane przez Ciebie lub dowolnego dystrybutora przez wygaśnięciem 
  licencji są nadal ważne po jej wygaśnięciu.

9. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

  W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH I WEDŁUG ŻADNEJ TEORII PRAWNYCH, W TYM 
  PONIESIONYCH SZKÓD (W TYM POPRZEZ ZANIEDBANIE), KONTRAKT LUB INACZEJ, 
  PIERWOTNY PROGRAMISTA, ŻADEN INNY WSPÓŁTWÓRCA, ANI ŻADEN DYSTRYBUTOR 
  PRZEDMIOTOWEGO KODU, ANI ŻADEN DOSTAWCA KTÓREJŚ Z TYCH STRON, NIE MOŻE
  BYĆ ODPOWIEDZIALNY WOBEC JAKIEJKOLWIEK OSOBY ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDENIE, 
  SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB BĘDĄCE NASTĘPSTWEM SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU
  W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, STRATY UTRATY DOBREJ WOLI, PRZERWY W PRACY, AWARII
  LUB BŁĘDNEGO DZIAŁANIA KOMPUTERÓW, LUB DOWOLNYCH I WSZYSTKICH SZKÓD LUB
  STRAT KOMERCYJNYCH, NAWET JEŻELI TAKA STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O
  MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE POWINNO
  BYĆ ODNOSZONE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB ZRANIENIE WYNIKŁE Z 
  ZANIECHANIA TYCH STRON W ZAKRESIE STOSOWANYM PRZEZ PRAWO ZABRANIAJĄCE
  TAKICH OGRANICZEŃ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE LUB
  OGRANICZANIE PRZYPADKOWYCH BĄDŹ BĘDĄCYCH KONSEKWENCJĄ SZKÓD, DLATEGO TO
  WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE MOŻE SIĘ DO CIEBIE NIE ODNOSIĆ. 

10. UŻYTKOWNICY KOŃCOWI USA

  Przedmiotowy Kod jest "przedmiotem komercyjnym" w rozumieniu tego pojęcia 
  zdefiniowanym w 48 C.F.R. 2.101 (październik 1995), składającym się z 
  "komercyjnego oprogramowania komputerowego" i "dokumentacji komercyjnego 
  oprogramowania komputerowego", tak jak te pojęcia są używane w 48 C.F.R. 
  12.212 (wrzesień 1995). Zgodnie z 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 
  do 227.7202-4 (czerwiec 1995), wszyscy użytkownicy końcowi podlegający 
  prawodawstwu Stanów Zjednoczonych nabywają Przedmiotowy Kod tylko z tymi 
  prawami ustawionymi tutaj.

11. RÓŻNE

  Ta Licencja reprezentuje kompletne porozumienie dotyczące przedmiotu, 
  której dotyczy. Jeżeli jakiekolwiek warunki tej Licencji są niewykonalne, 
  takie warunki powinny zostać zmienione tylko w stopniu niezbędnym do 
  uczynienia ich wykonalnymi. Ta Licencja powinna być rozpatrywana zgodnie
  z prawodawstwem stanu Kalifornia (poza zakresem stosownych uregulowań,
  jeżeli takie, tak stanowią), wyłączając jego postanowienia. W przypadku
  spraw, w których przynajmniej jedna strona jest obywatelem, lub podmiotem
  z zarejestrowaną działalnością gospodarczą w Stanach Zjednoczonych
  Ameryki, wszelkie sprawy dotyczące tej Licencji powinny być przedmiotem
  postępowania Sądu Federalnego Północnego Dystryktu Kalifornii, z siedzibą
  w hrabstwie Santa Clara, Kalifornia, przy czym strona przegrywająca
  ponosi koszty postępowania, uwzględniając bez ograniczeń, koszty sądowe
  i odpowiednie opłaty i wydatki adwokatów. Zastosowanie Konwencji dot.
  Kontraktów Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr ONZ jest jawnie wyłączone.
  Wszelkie prawa lub uregulowania mówiące, że język kontraktu powinien być
  dostosowany do odbiorcy nie powinny być stosowane wobec tej Licencji.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

  Tak jak pomiędzy Pierwotnym Programistą i Współtwórcami, każda strona
  jest odpowiedzialna za szkody i zniszczenia, bezpośrednie lub pośrednie,
  wynikłe ze stosowania praw tej Licencji i zgadzasz się współpracować z 
  Pierwotnym Programistą i Współtwórcami w rozpowszechnianiu takiej
  odpowiedzialności na zasadzie równości. Żaden zapis tutaj nie ma na celu
  i nie powinno być uważana za odmowę odpowiedzialności.

13. WIELOKROTNIE LICENCJONOWANY KOD

  Pierwotny Programista może wyznaczyć części Przedmiotowego Kodu jako 
  "Wielokrotnie Licencjonowany". "Wielokrotnie Licencjonowany" oznacza, że 
  Pierwotny Programista pozwala Tobie wykorzystywać fragmenty
  Przedmiotowego Kodu pod warunkami wybranej przez Ciebie licencji NPL lub
  licencji alternatywnych, wyspecyfikowanych przez Pierwotnego Programistę
  w pliku opisanym w Dodatku A.

DODATEK A - Licencja Publiczna Mozilla

  ''Treść tego pliku jest przedmiotem Licencji Publicznej Mozilla w
  Wersji 1.1 ("Licencji"); nie wolno wykorzystywać tego pliku poza
  warunkami Licencji. Można pozyskać kopię tej Licencji ze strony
  http://www.mozilla.org/MPL/

  Oprogramowanie rozpowszechniane pod tą Licencją jest rozpowszechniane 
  "TAKIE JAKI JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, bezpośrednich lub 
  pośrednich. Sprawdź w Licencji odpowiedni język określający prawa i 
  ograniczenia tej Licencji.

  Oryginalny Kod jest  ______________________________________.

  Pierwotnym Twórcą Oryginalnego Kodu jest ________________________.
  Części stworzone przez ______________________ są zastrzeżone przez ______ 
  _______________________. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Współtwórc-a(-y): __________________________________________________ .

  Ponadto, treść zawarta w niniejszym pliku może być używana na warunkach 
  określonych w licencji ____ ("Licencja [____]"), w którym to przypadku
  mają zastosowanie warunki określone w Licencji [____], a nie określone
  powyżej. Jeżeli chcesz udostępnić Twoją wersję niniejszego pliku
  wyłącznie na warunkach Licencji [___] i jednocześnie nie udostępnić
  Twojej wersji niniejszego pliku na warunkach licencji NPL, konieczne jest
  zaznaczenie swojej decyzji przez usunięcie powyższych warunków umowy i
  zastąpienie ich warunkami i adnotacjami wymaganymi przez Licencję [___].
  Jeżeli powyższe warunki umowy nie zostaną usunięte, użytkownik może
  używać Twojej wersji niniejszego pliku na warunkach licencji NPL lub
  Licencji [___].

  [UWAGA: Treść niniejszego Dodatku A może nieznacznie różnić się od 
  treści adnotacji zawartych w Kodzie Źródłowym Oryginalnego Kodu. 
  Zastosowanie powinna mieć treść zawarta w niniejszym Dodatku A, raczej 
  niż treść zawarta w Oryginalnym Kodzie Źródłowym przeznaczonym do Twoich 
  modyfikacji.