Novell:Przyjęte tłumaczenia

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Cel

Na tej stronie zbieramy słowa i ich tłumaczenia, których nie ma w oficjalnych słownikach lub co do których mamy wątpliwości, by zapewnić spójność całego tłumaczenia.

Przyjęte tłumaczenia

backup - kopia zapasowa
to back up - tworzyć kopię zapasową
share - udział
The changes will be lost - Zmiany zostaną utracone (nie: stracone)
root (root user) - użytkownik root (wbrew iTermowi, zgodnie z zaleceniem lionbridge); 
w pewnych sytuacjach także administrator, zależnie od kontekstu
enter (tryb rozkazujący) - wprowadź (nie: podaj)
command - polecenie (nie: komenda)
log - dziennik (zdarzeń) (np. systemowy)
to log - zapisywać w dzienniku
detect - wykrywać
probe - zalecenie lionbridge: sondować
source - kod źródłowy (źródła to tak potocznie/slangowo IMHO); także normalnie źródło, jeżeli tak wynika z kontekstu
machine - komputer (nie: maszyna, ale: virtual machine = maszyna wirtualna)
space - odstęp (zalecenie lionbridge: w sformułowaniach określających np. sekwencje znaków - spacja)
firewall - zapora sieciowa (zalecenie lionbridge: nie stosować określenia zapora z iTerm)
invalid - nieprawidłowy
valid - prawidłowy (zalecenie lionbridge: żeby było zgodne z nieprawidłowy)
to read - odczytywać
resolvable - pakiet, zasób lub obiekt (zależnie od kontekstu, do wyjaśnienia)
symbolic link - dowiązanie symboliczne
delete - usuń (jeśli obok może występować remove, to należy zrobić coś w rodzaju: "usuń plik"
i "usuń z listy")
specify - określić, specified (np. w error msg) - podany 
(The specified card does not exist. - Podana karta nie istnieje.)
usb stick - pamięć usb
argument - parametr (nie: argument)

Progress stages

Komentarz w pliku: progress stage, progress label.

Podczas wykonywania kilkuetapowych operacji, w oknie pojawiają się: lista etapów do wykonania oraz etap wykonywany w danej chwili. Na przykład:

✓ Read the configuration
» Write the settings

Writing the settings...

Proponuję po polsku pisać następująco, bez poleceń dla komputera (które IMO dobrze wyglądają tylko na aktywnych częściach inerfejsu, np. przyciskach):

✓ Odczytanie konfiguracji
» Zapisanie ustawień

Zapisywanie ustawień...

Tytuły i nagłówki

Komentarz w pliku: headline, dialog header, dialog title

Tytuły i nagłówki w plikach po angielsku zapisane są w następujący sposób: Edit the Database, Save he Configuration. Nie należy stosować form rozkazujących (ani bezokolicznikowych). Zatem: Edycja bazy danych, Zapisywanie konfiguracji.

Inny przykład: Select a tuner -> Wybór tunera (a nie: Wybierz tuner)


Proszę czekać...

Please wait while something is being done -> Proszę czekać, trwa robienie czegoś.

Należy darować sobie "Proszę czekać aż system coś zrobi".


Command line help text

Komentarz w pliku: Command line help text

Stringi te mają po angielsku postać: Add a new card, Set the value for given parameter. Po polsku piszemy wyjaśniając, co robi dana opcja /dane polecenie. Tj. Dodaje nową kartę, Ustawia wartość podanego parametru.

Uwaga: przydatny jest czasownik wyświetla (jako tłumaczenie list i show).


Komunikaty błędów (failed, cannot, unable)

(na przykładzie copy the configuration file)

Cannot copy the configuration file
Nie można skopiować pliku konfiguracji
Could not / Unable to copy the configuration file
Skopiowanie pliku konfiguracji nie było możliwe
Copying the configuration file failed
Skopiowanie pliku konfiguracji nie powiodło się
Error while copying the configuration file
Podczas kopiowania pliku konfiguracji wystąpił błąd (lepiej stylistycznie: Wystąpił błąd podczas kopiowania pliku konfiguracji)
Nieładna jest także forma z "przy" : Błąd przy kopiowaniu pliku - lepiej: Błąd podczas kopiowania plików
Successfully copied the configuration file
Copying the configuration file successful
Kopiowanie pliku konfiguracji zostało pomyślnie zakończone
Kopiowanie pliku konfiguracji zakończone pomyślnie
Pomyślnie skopiowano plik konfiguracji

Zalecenie lionbridge: proszę zwracać uwagę na cannot, could not oraz must i odpowiednie tłumaczenie.


Tryb rozkazujący

Trybu rozkazującego używamy na przyciskach i w opcjach typu checkbox lub radio button (i im podobnych).

Np. (opcje do wyboru):
w opcjach szukania: Rozróżniaj wielkie i małe litery
Używaj czegoś
Np. (przyciski):
Przywróć
Usuń
Wyszukaj
Starajmy się używać form dokonanych.

Pytanie (do przedyskutowania):

Czy przyciski opisujące czynności, które wykonuje użytkownik, a nie komputer (np. configure, add, edit), powinniśmy tłumaczyć również w formie rozkazującej (skonfiguruj, edytuj), czy może rzeczownikowej (konfiguracja, edycja)?

Zalecenia lionbridge (i częściowo moje :-) ):

 1. Dla spójności proszę zachować formę rozkazującą na przyciskach.
 2. Na przyciskach i w pozycjach menu itp. należy używać form dokonanych tylko wtedy, gdy po wybraniu danej pozycji nastąpi bezpośrednie wykonanie czynności (np. Skopiuj a nie Kopiuj - to akurat zwiastun naszej wewnętrznej dyskusji); tam gdzie pojawiają się dalsze opcje czy okna dialogowe należy użyć form niedokonanych (Konfiguruj a nie Skonfiguruj).
 3. Select - zależnie od kontekstu, Wybierz albo Zaznacz.

Nazwy państw

Oto oficjalna pisownia i nazwy państw budzących wątpliwości (źródło: Wielka Encyklopedia PWN):

 • Federacja Mikronezji
 • Georgia Południowa i Sandwich Południowy
 • Hongkong

Pakiety, aktualizacje i okolice

 • bundle - zestaw
 • update - aktualizacja
 • upgrade - uaktualnienie
 • patch - poprawka
 • catalog - katalog
 • privilege - uprawnienie

Wstrzymywanie, usypianie i hibernacja

Przeniesiono do projektu Słownika referencyjnego, podstrona Dziwadełka