Novell:Teaming

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Alfabetycznie proszę...

 • accessory - panel dodatkowy
 • attribute - atrybut (iterm; nie: właściwość)
 • application - aplikacja
 • box - pole lub okno (iterm; nie: okienko)
 • branding - motyw firmowy
 • directory - katalog
 • entry - wpis (iterm);
 • folder - folder
 • highwater mark - maksymalna liczba (użytkowników licencji)
 • icon - ikona (iterm; nie: ikonka)
 • override - ??? (przykłady: "Define Editor Overrides", "This will overwrite your existing overrides." etc.) Wojciech 11:24, 23 kwi 2009 (PDT); shooya: wymuszenie/wymuszać (iterm, zatwierdzone na wszelakie oprogramowanie)
 • portlet - portlet
 • transition - przejście
 • workarea - przestrzeń robocza (shooya, na podst. słownika IDG, w iterm nie ma w ogóle, więc nie ma podstaw do podważania)
 • workflow - przepływ, przepływ pracy (iterm, identity manager)
 • workspace - obszar roboczyPrzydatne linki:


Automatycznie wygenerowana terminologia

 • access control - kontrola dostępu
 • access controls - dostęp do elementów sterowania
 • access denied - odmowa dostępu
 • access mode - tryb dostępu
 • access not permitted - odmowa dostępu
 • accessories layout - układ paneli dodatkowych
 • accessory panel place - miejsce panelu dodatkowego
 • accessory panel - panel dodatkowy
 • accessory scope - zakres panelu dodatkowego
 • accessory setup - ustawienia panelu dodatkowego
 • accessory type - typ panelu dodatkowego
 • action class name - nazwa klasy działania
 • action - działanie
 • active tasks - aktywne zadania
 • active user - aktywnego użytkownika
 • activities - działania
 • activity by user - aktywność wg użytkownika
 • activity date - data operacji
 • activity report - raport z działań
 • activity reports - raporty z działań
 • activity summary - podsumowanie aktywności
 • activity type - typ operacji
 • add a comment - dodaj komentarz
 • add a group - dodaj grupę
 • add a role - dodaj rolę
 • add a user - dodaj użytkownika
 • add accessory - dodaj panel dodatkowy
 • add an accessory - dodaj panel dodatkowy
 • add an application - dodaj aplikację
 • add an entry - dodaj wpis
 • add and delete - dodaj i usuń
 • add bookmarks - dodaj zakładki
 • add buddies - dodawanie znajomych
 • add comment - dodaj komentarz
 • add comments - dodaj komentarze
 • add community tags - dodaj znaczniki wspólne
 • add custom jsp - dodaj niestandardową stronę jsp
 • add entry - dodaj wpis
 • add folder template - dodaj szablon folderu
 • add folder - dodaj folder
 • add folders - dodaj foldery
 • add graphic - dodaj grafikę
 • add list - dodaj listę
 • add meeting - dodaj spotkanie
 • add more answers - dodaj więcej odpowiedzi
 • add new folder - dodaj nowy folder
 • add new workspace - dodaj nowy obszar roboczy
 • add personal tags - dodaj znaczniki osobiste
 • add table - dodaj tabelę
 • add team members - dodaj członków zespołu
 • add templates - dodaj szablony
 • add this place - dodaj to miejsce
 • add to clipboard - dodaj do schowka
 • add utility element - dodaj element użytkowy
 • add workspace template - dodaj szablon obszaru roboczego
 • add workspaces - dodaj obszary robocze
 • add - dodaj
 • address - adres
 • adds - dodania
 • administration - administracja
 • administrative functions - funkcje administracyjne
 • advanced search - wyszukiwanie zaawansowane
 • advanced - zaawansowane
 • after the date - po tej dacie
 • alignment - wyrównanie
 • all active - wszystkie aktywne
 • all applications - wszystkie aplikacje
 • all attendees - wszyscy uczestnicy
 • all day - cały dzień
 • all entries - wszystkie wpisy
 • all tasks - wszystkie zadania
 • all team members - wszyscy członkowie zespołu
 • all users - wszyscy użytkownicy
 • allow guest access - zezwól na dostęp dla gości
 • allow multiple - zezwalaj na wiele
 • allowed comment types - dopuszczalne typy komentarzy
 • allowed views - dozwolone widoki
 • allowed workflows - dozwolone przepływy pracy
 • and - i
 • announcement text - tekst zawiadomienia
 • announcement - zawiadamianie
 • anytime - w dowolnym czasie
 • application definition - definicja aplikacji
 • application form definition - definicja formularza aplikacji
 • application group definition - definicja grupy aplikacji
 • application group description - opis grupy aplikacji
 • application group name - nazwa grupy aplikacji
 • application group title - tytuł grupy aplikacji
 • application group - grupa aplikacji
 • application groups - grupy aplikacji
 • application name - nazwa aplikacji
 • application title - tytuł aplikacji
 • application view definition - definicja widoku aplikacji
 • application - aplikacja
 • applications - aplikacje
 • apply - zastosuj
 • april - kwiecień
 • apr - kwi
 • archives - archiwa
 • assigned to groups - przypisane do grup
 • assigned to teams - przypisane do zespołów
 • assigned to - przypisane do
 • associated folder - folder skojarzony
 • at time - o godzinie
 • attach meeting results - dołącz wyniki spotkania
 • attached files - dołączone pliki
 • attachments - załączniki
 • attachment - załącznik
 • attended - uczestniczyli
 • attendee teams - zespoły uczestników
 • attendee - uczestnik
 • attributes - atrybuty
 • audio - dźwięk
 • aug - sie
 • august - sierpień
 • author - autor
 • authors - autorzy
 • away - nieobecny
 • back - powrót
 • base dn - bazowe dn
 • bcc - udw
 • before the date - przed tą datą
 • big - duży
 • blog entry - wpis blogu
 • blog summary - podsumowanie blogu
 • blog view style - styl widoku blogu
 • blog - blog
 • bookmarks - zakładki
 • border - krawędź
 • box style - styl pola
 • box - pole
 • branding - motyw firmowy
 • buddies - znajomi
 • buddy list - lista znajomych
 • business card elements - elementy wizytówki
 • business card - wizytówka
 • busy - zajęty
 • button text - tekst na przycisku
 • by url - wg url
 • by - wg
 • calendar entry - wpis kalendarza
 • calendar settings - ustawienia kalendarza
 • calendar summary - podsumowanie kalendarza
 • calendar view - widok kalendarza
 • calendar - kalendarz
 • calendars - kalendarz
 • call using skype - zadzwoń za pomocą skype
 • cancel button - przycisk anulowania
 • cancel - anuluj
 • cancelled - anulowano
 • caption - podpis
 • cc - dw
 • center - wyśrodkowane
 • change access control - zmiana kontroli dostępu
 • change color theme - zmiana motywu kolorów
 • change folder owner - zmiana właściciela folderu
 • change theme - zmień motyw
 • change workspace owner - zmiana właściciela obszaru roboczego
 • change - zmień
 • chat - czat
 • checkbox - pole wyboru
 • checked - sprawdzono
 • checkmark - znak wyboru
 • checksum - suma kontrolna
 • choose a file - wybór pliku
 • choose a folder - proszę wybrać folder
 • choose date interval - proszę wybrać przedział daty
 • clear all - wyczyść wszystko
 • clear - wyczyść
 • clipboard user names - nazwy użytkowników ze schowka
 • clipboard - schowek
 • close button - przycisk zamykania
 • close menu - zamknij menu
 • close search results - zamknij wyniki wyszukiwania
 • close the menu - zamknij menu
 • close tutorial panel - zamknij panel instruktażowy
 • closed tasks - zamknięte zadania
 • closed - zamknięto
 • close - zamknij
 • collapse tutorial panel - zwiń panel instruktażowy
 • color theme - motyw kolorów
 • comment types - typy komentarzy
 • comment - komentarz
 • comments - komentarze
 • community tags - znaczniki wspólne
 • community - społeczności
 • compare - porównaj
 • completed - ukończono
 • condition class name - nazwa klasy warunku
 • conditional transition - przejście warunkowe
 • conferencing name - nazwa użytkownika conferencing
 • conferencing user name - nazwa użytkownika w konferencjach
 • conferencing - conferencing
 • configurable attributes - atrybuty konfigurowalne
 • configure access control - konfiguracja kontroli dostępu
 • configure buddy list - konfiguracja listy znajomych
 • configure columns - konfiguracja kolumn
 • configure default settings - konfiguracja ustawień domyślnych
 • configure ldap synchronization - konfiguracja synchronizacji ldap
 • configure ldap - konfiguracja ldap
 • configure role definitions - konfiguracja definicji ról
 • configure roles - konfiguracja ról
 • configure user access - konfiguracja dostępu użytkowników
 • configure - konfiguruj
 • confirm new password - potwierdzenie nowego hasła
 • connections - połączenia
 • contact - kontakt
 • content modification log - dziennik modyfikacji treści
 • contributors - uczestnicy
 • copy entry - kopiuj wpis
 • copy folder - skopiuj folder
 • copy this definition - kopiuj tę definicję
 • copy this folder - kopiuj ten folder
 • copy this workspace - kopiuj ten obszar roboczy
 • copy workspace - skopiuj obszar roboczy
 • copy - kopiuj
 • country - kraj
 • count - wartość
 • create entries - tworzenie wpisów
 • create new account - utwórz nowe konto
 • create page - utwórz stronę
 • created by - utworzony przez
 • creation date - data utworzenia
 • creation dates - daty utworzenia
 • creation - tworzenie
 • credits - zasługi
 • critical - krytyczny
 • current attached files - aktualnie dołączone pliki
 • current date - bieżąca data
 • current entry - bieżący wpis
 • current folder - bieżący folder
 • current license - aktualna licencja
 • current password - bieżące hasło
 • current save location - bieżące miejsce zapisywania
 • current selections - aktualnie wybrane
 • current title settings - bieżące ustawienia tytułu
 • current user - bieżący użytkownik
 • current workspace - bieżący obszar roboczy
 • currently defined roles - obecnie zdefiniowane role
 • currently defined templates - aktualnie zdefiniowane szablony
 • currently defined urls - obecnie zdefiniowane adresy url
 • custom action - działanie niestandardowe
 • custom form jsp - indywidualna strona jsp formularza
 • custom jsp name - niestandardowa nazwa jsp
 • custom jsp - niestandardowa strona jsp
 • custom templates - szablony niestandardowe
 • custom transition - przejście niestandardowe
 • custom view jsp - niestandardowy widok strony jsp
 • customizations - dostosowanie
 • daily - codziennie
 • dark - ciemne
 • data item name - nazwa wpisu danych
 • data name - nazwa danych
 • data recording - zapis danych
 • data - dane
 • date and time - data i godzina
 • date passed - data już minęła
 • date - data
 • day - dzień
 • days - dni
 • deactivate - wyłącz
 • december - grudzień
 • dec - gru
 • default entry types - domyślne typy wpisów
 • default entry view - domyślny widok wpisu
 • default locale - domyślny język
 • default view - widok domyślny
 • default workspace view - domyślny widok obszaru roboczego
 • default - domyślny
 • define editor overrides - definiuj wymuszenia edytora
 • define url - proszę określić adres url
 • definition inheritance - dziedziczenie definicji
 • definitions - definicje
 • delete access - usuń dostęp
 • delete an attribute - usuń atrybut
 • delete entries - usuń wpisy
 • delete list - usuń listę
 • delete subscription - usuń subskrypcję
 • delete table - usuń tabelę
 • delete this configuration - usuń tę konfigurację
 • delete this definition - usuń tę definicję
 • delete this folder - usuń ten folder
 • delete this template - usuń ten szablon
 • delete this workspace - usuń ten obszar roboczy
 • deleted - usunięte
 • deletes - usunięcia
 • delete - usuń
 • description - opis
 • design entries - projektuj wpisy
 • design workflows - projektuj przepływy pracy
 • designer - projektowanie
 • digest - skrót
 • directory - katalog
 • discussion comment - komentarz do dyskusji
 • discussion entry - wpis dyskusji
 • discussion folder - folder dyskusyjny
 • discussion - dyskusja
 • discussions workspace - obszar roboczy dyskusji
 • disk usage report - raport wykorzystania dysku
 • disk usage - wykorzystanie dysku
 • display background - wyświetl tło
 • display style - styl wyświetlania
 • display type - typ wyświetlania
 • div - div
 • divider - separator
 • does not expire - nie wygasa
 • does not repeat - nie powtarza się
 • download - pobieranie
 • down - w dół
 • due date - termin
 • duration - czas trwania
 • edit description - edytuj opis
 • edit favorites - edytuj ulubione
 • edit forms - edycja formularzy
 • edit history - edytuj historię
 • edit workflows - edycja przepływów pracy
 • edit - edycja
 • edit - edytuj
 • editor configuration - konfiguracja edytora
 • editor overrides - wymuszenia edytora
 • edits - edycje
 • element name - nazwa elementu
 • enable scheduled synchronization - włącz planowaną synchronizację
 • enable schedule - włącz harmonogram
 • end date passed - data zakończenia już minęła
 • end state - stan końcowy
 • end - koniec
 • entity type - typ encji
 • entries - wpisy
 • entry attributes - atrybuty wpisu
 • entry created - wpis utworzony
 • entry creation date - data utworzenia wpisu
 • entry creator - twórca wpisu
 • entry data elements - elementy danych wpisu
 • entry data item - element danych wpisu
 • entry data value - wartość danych wpisu
 • entry definition - definicja wpisu
 • entry definitions - definicje wpisu
 • entry display style - styl wyświetlania wpisu
 • entry form definition - definicja formularza wpisu
 • entry form elements - elementy formularza wpisu
 • entry frame - ramka wpisu
 • entry icons - ikony wpisów
 • entry is locked - wpis jest zablokowany
 • entry owner - właściciela wpisu
 • entry permalink - odnośnik permalink do wpisu
 • entry title - typ wpisu
 • entry types - typy wpisu
 • entry type - typ wpisu
 • entry user list - lista użytkowników wpisu
 • entry view definition - definicja widoku wpisu
 • entry view style - styl widoku wpisu
 • entry workflow - przepływ pracy wpisu
 • entry - wpis
 • equals - równa się
 • error archiving file - błąd podczas archiwizowania pliku
 • error canceling lock - błąd podczas znoszenia blokady
 • error from command - błąd z polecenia
 • error processing attribute - błąd podczas przetwarzania atrybutu
 • error processing file - błąd podczas przetwarzania pliku
 • error reindexing - błąd podczas ponownego indeksowania
 • error - błąd
 • event number - numer zdarzenia
 • event scheduler - moduł planowania zdarzeń
 • event - zdarzenie
 • every day - codziennie
 • every - co
 • exception tester - tester wyjątków
 • expand tutorial panel - rozwiń panel instruktażowy
 • expandable area - obszar rozwijalny
 • expand - rozwiń
 • export definitions - eksport definicji
 • export templates - eksport szablonów
 • export this definition - eksportuj tę definicję
 • export this template - eksportuj ten szablon
 • export - eksportowanie
 • extension - rozszerzenie
 • external access properties - właściwości dostępu zewnętrznego
 • external users - użytkownicy zewnętrzni
 • family - rodzina
 • favorites - ulubione
 • feb - lut
 • february - luty
 • field - pole
 • fieldset - fieldset
 • file entry - wpis pliku
 • file error - błąd pliku
 • file folder - folder plików
 • file name exists - plik o takiej nazwie już istnieje
 • file system - system plików
 • file upload - przekazywanie pliku
 • file - plik
 • filter bar - pasek filtra
 • filter name - nazwa filtra
 • filter terms - warunki filtrowania
 • filter - filtr
 • find a folder - znajdź folder
 • find a name - znajdź użytkownika
 • find a page - znajdź stronę
 • find a person - znajdź osobę
 • find a photo - znajdź zdjęcie
 • find an entry - znajdź wpis
 • find applications - znajdź aplikacje
 • find groups - znajdź grupy
 • find teams - znajdź zespoły
 • find user name - znajdź nazwę użytkownika
 • find user - wyszukiwanie użytkownika
 • find - znajdź
 • first entry - pierwszy wpis
 • first name - imię
 • first - pierwszy
 • flash - flash
 • folder activity - aktywność w folderze
 • folder configuration - konfiguracja folderu
 • folder data item - element danych folderu
 • folder default access - domyślny dostęp do folderu
 • folder display style - styl wyświetlania folderu
 • folder entry - wpis folderu
 • folder form - formularz folderu
 • folder icons - ikony folderów
 • folder name - nazwa folderu
 • folder options - opcje folderu
 • folder owner - właściciela folderu
 • folder permalink - odnośnik permalink do folderu
 • folder title - tytuł folderu
 • folder tools - narzędzia folderu
 • folder view definition - definicja widoku folderu
 • folder views - widoki folderu
 • folder view - widok folderu
 • folder webdav url - adres url folderu webdav
 • folder - folder
 • folders - foldery
 • form buttons - przyciski formularza
 • form name - nazwa formularza
 • form preview - podgląd formularza
 • form - formularz
 • fourth - czwarty
 • free - wolny
 • frequency - częstotliwość
 • friday - piątek
 • fri - pt
 • from icalendar file - z pliku icalendar
 • full day - pełny dzień
 • full menu - pełne menu
 • full name - imię i nazwisko
 • full screen - pełny ekran
 • gallery - galeria
 • general error - błąd ogólny
 • generate reports - generowanie raportów
 • generic form elements - standardowe elementy formularza
 • getting informed - pozyskiwanie informacji
 • getting started - początek
 • global workspaces - globalne obszary robocze
 • go to page - przejdź na stronę
 • gold star - złota gwiazdka
 • go - przejdź
 • graphic - grafika
 • gray star - szara gwiazdka
 • green - zielony
 • group definition - definicja grupy
 • group description - opis grupy
 • group form definition - definicja formularza grupy
 • group list - lista grup
 • group name - nazwa grupy
 • group title - tytuł grupy
 • group view definition - definicja widoku grupy
 • group - grupa
 • groups - grupy
 • guest participant - uczestnik - gość
 • guest user name - nazwa użytkownika gościa
 • guest workspace - obszar roboczy gościa
 • guestbook signature - podpis w księdze gości
 • guestbook summary - podsumowanie konfiguracji księgi gości
 • guestbook view style - styl widoku księgi gości
 • guestbook - księga gości
 • guest - gość
 • help - pomoc
 • hidden field - pole ukryte
 • hide accessory panel - ukryj panel dodatkowy
 • hide details - ukryj szczegóły
 • hide options - ukryj opcje
 • hide sidebar - ukryj panel boczny
 • hide the footer - ukryj stopkę
 • hide the masthead - ukryj nagłówek
 • hide the sidebar - ukryj panel boczny
 • hide this menu - ukryj to menu
 • hide - ukryj
 • high - wysoki
 • home workspace - domowy obszar roboczy
 • home - początek
 • horizontal - poziomo
 • hours - godziny
 • html bottom - html - dół
 • html conversion error - błąd konwersji html
 • html top - html - góra
 • html - html
 • i accept - akceptuję
 • i decline - odrzucam
 • ical url - adres url ical
 • ical - ical
 • icon selection - wybór ikony
 • icon - ikona
 • id - id
 • iframe url - adres url dla elementu iframe
 • im window - okno komunikatora internetowego
 • image file - plik obrazu
 • image name - nazwa obrazu
 • image size - rozmiar obrazu
 • immediate transition - przejście natychmiastowe
 • import calendar - import kalendarza
 • import definitions - import definicji
 • import from file - import z pliku
 • import profiles - import profilów
 • import public definitions - import definicji publicznych
 • import tasks - import zadań
 • import templates - import szablonów
 • import - importowanie
 • in process - w trakcie
 • in synch - zsynchronizowany
 • inbox - odebrane
 • include attachments - dołącz załączniki
 • incoming addresses - adresy przychodzące
 • index - indeks
 • individual messages - indywidualne wiadomości
 • info - info
 • inherited team members - dziedziczeni członkowie zespołu
 • initial setting - ustawienie początkowe
 • initial state - stan początkowy
 • inline - w treści
 • insert teaming link - wstaw odnośnik teaming
 • insert - wstaw
 • installation guide - instrukcje instalacji
 • instant - błyskawiczny
 • internal id - wewnętrzny id
 • internal webdav server - wewnętrzny serwer webdav
 • invalid password - nieprawidłowe hasło
 • invitees - zaproszeni
 • is away - jest nieobecny
 • is offline - nie jest połączony
 • is online - jest połączony
 • item type - typ elementu
 • jackrabbit jcr - jackrabbit jcr
 • jan - sty
 • january - styczeń
 • job processing agent - agent przetwarzania zadań
 • join with - dołącz do
 • jul - lip
 • july - lipiec
 • jun - cze
 • june - czerwiec
 • landing page layout - układ strony docelowej
 • landing page - strona docelowa
 • last activity - ostatnia czynność
 • last entry - ostatni wpis
 • last login - ostatnie logowanie
 • last modification date - data ostatniej modyfikacji
 • last name - nazwisko
 • last - ostatni
 • layout options - opcje układu
 • layout - struktura
 • ldap context error - błąd składni ldap
 • ldap server url - adres url serwera ldap
 • ldap synchronization results - wyniki synchronizacji ldap
 • least - najniższy
 • leave blank - pozostaw puste
 • left aligned - wyrównane do lewej
 • left - lewo
 • legend - legenda
 • license has expired - ważność licencji wygasła
 • license report - raport dotyczący licencji
 • light - jasne
 • link title - tytuł odnośnika
 • link to folder - odnośnik do folderu
 • link - odnośnik
 • list title - tytuł listy
 • list truncated - lista obcięta
 • list - lista
 • loading files - wczytywanie plików
 • local definitions - definicje lokalne
 • local user accounts - konta użytkowników lokalnych
 • locale - język
 • location - położenie
 • login date - data logowania
 • login report - raport z logowania
 • login - login
 • low - niski
 • make a selection - \--dokonaj wyboru--
 • manage accessory panel - zarządzanie panelem dodatkowym
 • manage application groups - zarządzanie grupami aplikacji
 • manage applications - zarządzanie aplikacjami
 • manage community tags - zarządzanie znacznikami wspólnymi
 • manage groups - zarządzanie grupami
 • manage license - zarządzanie licencją
 • manage profiles - zarządzanie profilami
 • manage profile - zarządzanie profilem
 • manage team - zarządzanie zespołem
 • manage the folder - zarządzanie folderem
 • manage the workspace - zarządzanie obszarem roboczym
 • manage this target - zarządzanie tym celem
 • manage this template - zarządzanie tym szablonem
 • manage zones - zarządzanie strefami
 • manager - menedżer
 • manage - zarządzanie
 • manual transition - przejście ręczne
 • manually synchronize - synchronizacja ręczna
 • manual - ręczne
 • march - marzec
 • mark these read - oznacz te jako przeczytane
 • mar - mar
 • match all - zgodność wszystkich
 • match any - zgodność którejkolwiek
 • may - maj
 • medium - średni
 • meeting id - id spotkania
 • meetings held - odbyte spotkania
 • meeting - spotkanie
 • meet - spotkanie
 • me - ja
 • message - wiadomość
 • middle name - drugie imię
 • migration - migracja
 • milestone folder - folder kamieni milowych
 • milestone - kamień milowy
 • mini business card - miniwizytówka
 • minutes - minuty
 • mirrored file entry - wpis pliku lustrzanego
 • mirrored file folder - lustrzany folder plików
 • mobile home page - strona domowa urządzenia przenośnego
 • mobile login - login urządzenia przenośnego
 • mobile - tryb urządzeń przenośnych
 • modification date - data modyfikacji
 • modification dates - daty modyfikacji
 • modified by - zmodyfikowany przez
 • modified entry - wpis zmodyfikowany
 • modified - zmodyfikowany
 • modify access - modyfikuj dostęp
 • modify address - modyfikuj adres
 • modify comment - modyfikuj komentarz
 • modify date - data modyfikacji
 • modify entries - modyfikuj wpisy
 • modify entry - modyfikuj wpis
 • modify folder - modyfikuj folder
 • modify profile - modyfikuj profil
 • modify the application - modyfikacja aplikacji
 • modify this entry - modyfikuj ten wpis
 • modify this folder - modyfikuj ten folder
 • modify this template - modyfikuj ten szablon
 • modify this workspace - modyfikuj ten obszar roboczy
 • modify - modyfikuj
 • monday - poniedziałek
 • mon - pn
 • monthly - co miesiąc
 • month - miesiąc
 • more options - więcej opcji
 • move down - przesuń w dół
 • move entry - przenieś wpis
 • move folder - przenieś folder
 • move this definition - przenieś tę definicję
 • move this folder - przenieś ten folder
 • move this workspace - przenieś ten obszar roboczy
 • move up - przesuń w górę
 • move workspace - przenieś obszar roboczy
 • move - przenieś
 • m - p
 • my portal - mój portal
 • my search form - mój formularz wyszukiwania
 • my tags - moje znaczniki
 • my teams - moje zespoły
 • my workspace - mój obszar roboczy
 • name - nazwa
 • navigation bar - pasek nawigacji
 • navigation tree - drzewo nawigacji
 • navigation - nawigacja
 • navigator - nawigator
 • needs action - wymaga działania
 • new blog page - nowa strona blogu
 • new entry - nowy wpis
 • new ldap connection - nowe połączenie ldap
 • new page view - widok nowej strony
 • new password - nowe hasło
 • new photo album - nowy album zdjęć
 • new title - nowy tytuł
 • new wiki topic - nowy wątek wiki
 • new - nowy
 • next entry - następny wpis
 • next page - następna strona
 • next picture - następny obrazek
 • next search results - następne wyniki wyszukiwania
 • next - dalej
 • no access - brak dostępu
 • no border - bez krawędzi
 • no comments - brak komentarzy
 • no entries found - nie znaleziono wpisów
 • no entries - brak wpisów
 • no more entries - nie ma więcej wpisów
 • no photos - brak zdjęć
 • no repeat - bez powtarzania
 • no results - brak wyników
 • no title - brak tytułu
 • nodes - węzły
 • none - brak
 • no - nie
 • not checked - nie sprawdzono
 • note - notatka
 • notification schedule - harmonogram powiadomień
 • notifications - powiadomienia
 • november - listopad
 • nov - lis
 • now showing - wyświetlanie
 • number of columns - liczba kolumn
 • number of logins - liczba logowań
 • october - październik
 • oct - paź
 • offline - w trybie offline
 • off - wył
 • ok button - przycisk ok
 • ok - ok
 • on comment - przy dodaniu komentarza
 • on entry modification - przy modyfikacji wpisu
 • on entry - przy wejściu
 • on exit - przy wyjściu
 • on response - przy odpowiedzi
 • onclick routine - procedura onclick
 • on - dnia
 • online - w trybie online
 • on - wł
 • open entry - otwórz wpis
 • open the menu - otwórz menu
 • openoffice - openoffice
 • open - otwórz
 • operation - operacja
 • organization - organizacja
 • org - org
 • or - lub
 • out of office - poza biurem
 • out of synch - niezsynchronizowany
 • overlay window - nakładanie okien
 • overview - przegląd
 • parallel thread name - nazwa wątku równoległego
 • parallel workflow thread - równoległy wątek przepływu pracy
 • parent - nadrzędny
 • participants - uczestnicy
 • participant - uczestnik
 • password - hasło
 • paste - wklej
 • pdf - pdf
 • people - osoby
 • personal filters - filtry osobiste
 • personal preferences - preferencje osobiste
 • personal tags - znaczniki osobiste
 • personal workspaces - osobiste obszary robocze
 • personal - osobisty
 • phone - telefon
 • photo album - album zdjęć
 • photo albums - albumy ze zdjęciami
 • photo entry - wpis zdjęcia
 • photo gallery - galeria zdjęć
 • photos - zdjęcia
 • photo - zdjęcie
 • picture - obraz
 • places - miejsca
 • play tutorial - odtwarzaj film instruktażowy
 • please sign in - proszę się zalogować
 • popup window - wyskakujące okno
 • portal view - widok portalu
 • post url - adres url post
 • posted by - wysyłający:
 • powered by teaming - powered by teaming
 • presentation options - opcje prezentacji
 • previous entry - poprzedni wpis
 • previous page - poprzednia strona
 • previous picture - poprzednia strona
 • previous search results - poprzednie wyniki wyszukiwania
 • previous - poprzednia
 • print - drukowanie
 • priority - priorytet
 • process name - nazwa procesu
 • process - proces
 • profile data item - element danych profilu
 • profile element - element profilu
 • profile form definition - definicja formularza profilu
 • profile list icons - ikony list profilów
 • profile listing definition - definicja listy profilów
 • profile listing form - formularz listy profilów
 • profile listing view - widok listy profilów
 • profile listing - lista profilów
 • profile listings - listy profilów
 • profile type - typ profilu
 • profile view definition - definicja widoku profilu
 • profile view - widok profilu
 • profile - profil
 • profiles - profile
 • project information box - pole informacyjne projektu
 • project management workspace - obszar roboczy zarządzania projektem
 • project statistics - statystyka projektu
 • project - projekt
 • query name - nazwa zapytania
 • question text - tekst pytania
 • question - pytanie
 • quick search - szybkie wyszukiwanie
 • radio button option - opcje przycisku pojedynczego wyboru
 • radio button - przycisk pojedynczego wyboru
 • radio buttons - przyciski pojedynczego wyboru
 • rating - ocena
 • read access - dostęp do odczytu
 • read and write - odczyt i zapis
 • read entries - czytaj wpisy
 • read only - tylko do odczytu
 • read write - do odczytu i zapisu
 • recent entries - ostatnie wpisy
 • recent places - ostatnio odwiedzane miejsca
 • recent visitors - ostatni goście
 • recipients - odbiorcy
 • recurrence - powtarzanie
 • red - czerwony
 • refresh the chart - odśwież wykres
 • refresh - odśwież
 • registered users - użytkownicy zarejestrowani
 • relevance dashboard - pulpit ważności
 • reload license file - wczytaj ponownie plik licencji
 • remember me - pamiętaj mnie
 • remote application - aplikacja zdalna
 • remove selected names - usuń wybrane nazwy
 • reopen - otwórz ponownie
 • repeat forever - powtarzaj ciągle
 • repeat range - zakres raportu
 • repeat until - powtarzaj do
 • repeat - powtarzanie
 • replace - zastąp
 • reply - odpowiedź
 • reports - raporty
 • repository system - system repozytorium
 • request completed successfully - żądanie wykonano pomyślnie
 • required - wymagane
 • reserve - blokuj
 • reserved by - zarezerwowane przez
 • reset definitions - resetowanie definicji
 • reset templates - resetowanie szablonów
 • reset - resetowanie
 • resource driver - program obsługi zasobów
 • resource not available - zasób niedostępny
 • resource root path - ścieżka główna zasobów
 • response text - tekst odpowiedzi
 • responsible groups - odpowiedzialne grupy
 • responsible teams - odpowiedzialne zespoły
 • responsible - odpowiedzialny
 • restore defaults - przywróć domyślne
 • results per page - liczba wyników na stronę
 • retire this definition - wycofaj tę definicję
 • retired - wycofane
 • return to - powrót do
 • right - prawo
 • role name - nazwa roli
 • roles - role
 • rounded corners - zaokrąglone rogi
 • rows - wiersze
 • rss feed - kanał rss
 • rss url - adres url rss
 • rss - rss
 • run immediately - uruchom teraz
 • same address policy - założenia tego samego adresu
 • sat - so
 • saturday - sobota
 • save changes - zapisz zmiany
 • save layout - zapisz układ
 • saved searches - zapisane wyszukiwania
 • save - zapisz
 • schedule for later - zaplanuj na później
 • schedule synchronization - planowanie synchronizacji
 • scheduled - zaplanowane
 • schedule - harmonogram
 • scheduler - moduł planowania
 • search dn - dn wyszukiwania
 • search form - formularz wyszukiwania
 • search results - wyniki wyszukiwania
 • search subtree - przeszukiwanie poddrzewa
 • search text - wyszukiwanie tekstu
 • search - wyszukiwanie
 • second - drugi
 • seconds - sekundy
 • select a file - proszę wybrać plik
 • select a time - proszę wybrać czas
 • select a workspace - wybierz obszar roboczy
 • select all - zaznacz wszystko
 • select an option - proszę wybrać opcję
 • select files - wybór plików
 • select hours - proszę wybrać godziny
 • select minutes - proszę wybrać minuty
 • select the condition - proszę wybrać warunek
 • select this role - wybierz tę rolę
 • selectbox default value - domyślna wartość pola wyboru
 • selectbox option - opcje pola wyboru
 • selectbox - pole wyboru
 • selected places - wybrane miejsca
 • selected - zaznaczono
 • selection data name - nazwa zaznaczonych danych
 • selection string - łańcuch znaków zaznaczenia
 • selection - zaznaczenie
 • select - wybierz
 • send to friend - wyślij do przyjaciela
 • send to groups - wyślij do grup
 • send to teams - wyślij do zespołów
 • send to - wyślij do
 • september - wrzesień
 • sep - wrz
 • share this calendar - współdzielenie tego kalendarza
 • share this entry - współdzielenie tego wpisu
 • share this folder - współdzielenie tego folderu
 • share this workspace - współdzielenie tego obszaru roboczego
 • shared folders - współdzielone foldery
 • shared items - współdzielone elementy
 • shared workspaces - współdzielone obszary robocze
 • share - współdzielenie
 • show accessory panel - pokaż panel dodatkowy
 • show all photos - wyświetl wszystkie zdjęcia
 • show as - wyświetl jako
 • show border - wyświetl krawędź
 • show current folder - wyświetl bieżący folder
 • show current workspace - wyświetl bieżący obszar roboczy
 • show details - pokaż szczegóły
 • show entries opened - wyświetl otwarte wpisy
 • show entry - wyświetl wpis
 • show menu - pokaż menu
 • show parent folder - wyświetl folder nadrzędny
 • show parent workspace - wyświetl nadrzędny obszar roboczy
 • show sidebar - pokaż panel boczny
 • show tag menu - pokaż menu znaczników
 • show team membership - pokaż członków zespołu
 • show - pokaż
 • sign in - zaloguj się
 • sign out - wyloguj się
 • sign the guestbook - wpis w księdze gości
 • simple file system - zwykły system plików
 • simple text area - zwykłe pole tekstowe
 • site administration - administrowanie witryną
 • site administrator - administrator witryny
 • site wide - w witrynie
 • sitescape exception tester - tester wyjątków sitescape
 • size - rozmiar
 • skip footer toolbar - pomiń pasek narzędzi stopki
 • skip navigation links - pomiń odnośniki nawigacyjne
 • skip paging links - pomiń odnośniki stronicowania
 • skip toolbar - pomiń pasek narzędzi
 • skype name - nazwa użytkownika skype
 • skype - skype
 • small - mały
 • sort by - sortuj według
 • square with border - kwadratowe z obramowaniem
 • s - s
 • sswidgettest - test sswidget
 • standard form elements - standardowe elementy formularza
 • standard templates - szablony standardowe
 • staroffice - staroffice
 • start date passed - data rozpoczęcia już minęła
 • start meeting now - rozpocznij spotkanie teraz
 • start state - stan początkowy
 • start - początek
 • state name - nazwa stanu
 • state - stan
 • status at - stan o
 • status report - raport o stanie
 • status - stan
 • style - styl
 • subject - temat
 • subscribe - subskrybuj
 • subscriptions - subskrypcje
 • subscription - subskrypcja
 • summarize login entries - podsumowanie wpisów logowania
 • summary view - widok podsumowania
 • sunday - niedziela
 • sun - nd
 • survey folder - folder ankiet
 • survey title - tytuł ankiety
 • survey view style - styl widoku ankiety
 • survey vote - głos w ankiecie
 • survey - ankieta
 • synchronize group membership - synchronizacja przynależności do grupy
 • synchronize user profiles - synchronizacja profilów użytkownika
 • system error logs - systemowy dziennik błędów
 • table of contents - spis treści
 • tag this folder - oznacz ten folder
 • tag this workspace - oznacz ten obszar roboczy
 • tags - znaczniki
 • tag - znacznik
 • task entry - wpis zadania
 • task folder - folder zadań
 • task folders - foldery zadań
 • task name - nazwa zadania
 • task summary - podsumowanie zadań
 • task view style - styl widoku zadania
 • task workflow - przepływ pracy zadania
 • tasks and calendars - zadania i kalendarze
 • tasks due anytime - zadania do wykonania w dowolnym czasie
 • tasks due - termin wykonania zadania
 • tasks - zadania
 • task - zadanie
 • team list - lista zespołów
 • team member - członek zespołu
 • team members - członkowie zespołu
 • team workspace root - główny obszar roboczy zespołu
 • team workspace - obszar roboczy zespołu
 • team workspaces - obszary robocze zespołów
 • teaming administration page - strona administracyjna teaming
 • teaming administration - administracja teaming
 • teaming buddy list - lista znajomych teaming
 • teaming initiates interactions - teaming inicjuje interakcje
 • teaming migration - migracja teaming
 • teaming navigator - nawigator teaming
 • teaming widget test - test widgetu teaming
 • teams - zespoły
 • team - zespół
 • templates - szablony
 • tentative - wstępnie zajęty
 • text verification - weryfikacja tekstu
 • text - tekst
 • third - trzeci
 • this distinguished name - ta indywidualna nazwa
 • this search filter - ten filtr wyszukiwania
 • three column table - tabela trzykolumnowa
 • thu - cz
 • thumbnail image - miniaturka obrazu
 • thursday - czwartek
 • time period - okres
 • time zone sensitive - rozróżnianie stref czasowych
 • time zone - strefa czasowa
 • times - razy
 • title - tytuł
 • to folder - do folderu
 • to state - do stanu
 • today - dziś
 • token requester - osoba żądająca token
 • tooltip preference - preferencje podpowiedzi
 • top ranked people - osoby najwyżej w rankingu
 • top ranked places - miejsca najwyżej w rankingu
 • track this calendar - śledzenie tego kalendarza
 • track this folder - śledzenie tego folderu
 • track this person - śledzenie tej osoby
 • track this workspace - śledzenie tego obszaru roboczego
 • tracked calendars - śledzone kalendarze
 • tracked items - śledzone elementy
 • tracked people - śledzone osoby
 • tracked places - śledzone miejsca
 • tracked workspaces - śledzone obszary robocze
 • transition on comment - przejście przy komentarzu
 • transition on modify - przejście przy modyfikacji
 • transition on response - przejście przy odpowiedzi
 • transition type - typ przejścia
 • transition - przejście
 • transitions - przejścia
 • transparent - przezroczysty
 • trusted - zaufane
 • tuesday - wtorek
 • tue - wt
 • turn tooltips off - wyłącz podpowiedzi
 • turn tooltips on - włącz podpowiedzi
 • t - w
 • twitter name - nazwa użytkownika twitter
 • twitter - twitter
 • two column table - tabela dwukolumnowa
 • type - typ
 • unchecked - nie sprawdzono
 • unknown file - nieznany plik
 • unreserve - odblokuj
 • upload an image - przekaż obraz
 • upload - przekaż
 • up - w górę
 • user dn - dn użytkownika
 • user id - identyfikator użytkownika
 • user list selectbox - pole wyboru listy użytkowników
 • user list - lista użytkowników
 • user name - nazwa użytkownika
 • user names - nazwy użytkowników
 • user title - tytuł użytkownika
 • user workspace view - widok obszaru roboczego użytkownika
 • user workspace - obszar roboczy użytkownika
 • users and groups - użytkownicy i grupy
 • users - użytkownicy
 • user - użytkownik
 • use - użyj
 • utility element - element użytkowy
 • values - wartości
 • value - wartość
 • variable name - nazwa zmiennej
 • variable value - wartość zmiennej
 • version - wersja
 • vertical - pionowo
 • video tutorials - filmy instruktażowe
 • view 1 day - wyświetl 1 dzień
 • view 1 month - wyświetl 1 miesiąc
 • view 1 week - wyświetl 1 tydzień
 • view 2 weeks - wyświetl 2 tygodnie
 • view 3 days - wyświetl 3 dni
 • view 5 days - wyświetl 5 dni
 • view comments - wyświetl komentarze
 • view entry selectbox - pole wyboru widoku wpisu
 • view process diagram - pokaż wykres procesów
 • view team - przegląd zespołu
 • view the folder - wyświetl folder
 • view the profiles - wyświetl profile
 • view the workspace - wyświetl obszar roboczy
 • view this definition - wyświetl tę definicję
 • view version history - wyświetl historię wersji
 • viewed entries - przeczytane wpisy
 • views - wyświetlenia
 • view - widok
 • virtual host - host wirtualny
 • visitor - gość
 • voice and data - głos i dane
 • voice recording - zapis dźwięku
 • voice - głos
 • webdav file directory - katalog plików webdav
 • webdav server - serwer webdav
 • webdav url - adres url webdav
 • wednesday - środa
 • wed - śr
 • week starts on - tydzień rozpoczyna się w
 • weekday - dzień powszedni
 • weekend day - dzień wolny
 • weekly - co tydzień
 • weeks - tygodnie
 • week - tydzień
 • welcome - powitanie
 • when - kiedy
 • who has access - kto ma dostęp
 • width - szerokość
 • wiki entries - wpisy wiki
 • wiki entry - wpis wiki
 • wiki home page - strona główna wiki
 • wiki topics - wątki wiki
 • wiki - wiki
 • within past day - w poprzednim dniu
 • within past month - w poprzednim miesiącu
 • within past week - w poprzednim tygodniu
 • work day - dzień roboczy
 • workarea accessories - panele dodatkowe przestrzeni roboczej
 • workarea context - kontekst przestrzeni roboczej
 • workarea navigation - nawigacja przestrzeni roboczej
 • workarea - przestrzeń robocza
 • workflow associations - skojarzenia przepływu pracy
 • workflow condition - warunek przepływu pracy
 • workflow ended - zakończono przepływ pracy
 • workflow history - historia przepływu pracy
 • workflow preview - podgląd przepływu pracy
 • workflow processes - procesy przepływów pracy
 • workflow process - proces przepływu pracy
 • workflow question - pytanie przepływu pracy
 • workflow response added - dodano odpowiedź z przepływu pracy
 • workflow response - odpowiedź przepływu pracy
 • workflow started - uruchomiono przepływ pracy
 • workflow state modified - stan przepływu pracy zmodyfikowany
 • workflow state modified - zmodyfikowany stan przepływu pracy
 • workflow states - stany przepływu pracy
 • workflow state - stan przepływu pracy
 • workflow timed out - limit czasu przepływu pracy upłynął
 • workflow variable - zmienna przepływu pracy
 • workflow - przepływ pracy
 • workspace creator - twórca obszaru roboczego
 • workspace folders - foldery obszaru roboczego
 • workspace icons - ikony obszarów roboczych
 • workspace location - położenie obszaru roboczego
 • workspace members - członkowie obszaru roboczego
 • workspace permalinks - odnośniki permalink do obszaru roboczego
 • workspace title - tytuł obszaru roboczego
 • workspace tree - drzewo obszaru roboczego
 • workspace views - widoki obszaru roboczego
 • workspace view - widok obszaru roboczego
 • workspace - obszar roboczy
 • workspaces - obszary robocze
 • write only - tylko zapis
 • written reply - odpowiedź pisemna
 • yearly - co rok
 • yellow - żółty
 • zone administration - administracja strefami