Rekrutacja

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rekrutacja - zasady ogólne

 1. Termin "zespół ds. rekrutacji" odnosi się do wszystkich osób, które otrzymują wiadomości wysyłane na alias rekrutacja#aviary.pl.
 2. W czasie trwania rekrutacji możliwe jest uczestniczenie w niej osoby spoza zespołu rekrutacyjnego. Zazwyczaj jest to osoba związana z projektem, do którego po zakończeniu rekrutacji dołączy kandydat. Taka osoba może na prośbę osoby prowadzącej rekrutację przydzielić kandydatowi zadania z zakresu projektu, oraz służyć wsparciem merytorycznym. Współuczestniczy także w procesie oceny kandydata. Na czas trwania rekrutacji przyjmuje się, że taka osoba również należy do zespołu ds.rekrutacji.
 3. Okres rekrutacji trwa maksymalnie trzy miesiące licząc od dnia otrzymania pierwszego zgłoszenia.
 4. Zasady rekrutacji stosuje się do kandydatów zgłaszających się na stanowiska opisane na stronie dołącz do nas, chcących na stałe dołączyć do zespołu Aviary.pl.
 5. Kandydaci nie mają żadnych praw, którymi dysponują członkowie zespołu oraz osoby na okresie próbnym.
 6. Podczas trwania procesu rekrutacji cała korespondencja, zarówno do jak i od kandydata przesyłana jest z kopią na adres rekrutacja#aviary.pl

Proces rekrutacji

 1. Po przyjęciu zgłoszenia następuje wstępna weryfikacja kandydata przez zespół ds. rekrutacji.
  1. Wstępna weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy kandydat spełnia wymagania przedstawione w opisie stanowiska i sprawdzeniu jego motywacji
  2. Przyjmuje się, że w trakcie wstępnej weryfikacji powinny się pojawić wskazania w sprawie możliwego projektu, lub projektów, do których po zakończeniu rekrutacji mógłby być przyjęty kandydat.
  3. Jeśli kandydat nie podał takiej informacji w swoim zgłoszeniu, należy się zapytać, którymi projektami jest najbardziej zainteresowany
 2. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie kolejnym krokiem jest bezpośrednia rozmowa z kandydatem na kanale IRC #aviarypl
  1. Kandydat zapraszany jest na rozmowę na kanale IRC
  2. Po wyrażeniu zgody przez kandydata ustala się termin dogodny dla obu stron. Przyjmuje się, że takie rozmowy organizowane są w poniedziałki po zespołowych stand-upach, czyli o godzinie 21:30 czasu polskiego.
  3. Informacja o rozmowie wysyłana jest mailem na adres team#aviary.pl z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kolejna informacja przypominająca wysyłana jest w dniu rozmowy.
  4. W rozmowie mogą uczestniczyć wszyscy członkowie zespołu oraz osoby na okresie próbnym
  5. W trakcie takiej rozmowy kandydat odpowiada na pytania członków zespołu. Celem rozmowy jest lepsze poznanie kandydata.
 3. Po zakończeniu rozmowy kandydatowi przydziela się osobę prowadzącą rekrutację. Do zadań takiej osoby należy:
  1. Przydzielanie zadań oraz ocena ich wykonania, ustalanie i pilnowanie terminów.
  2. Udzielanie kandydatowi wszelkich informacji koniecznych do wykonania zadania oraz dostarczanie materiałów, a także odpowiadanie na pytania kandydata.
  3. W przypadku uczestniczenia w rekrutacji osoby spoza zespołu ds. rekrutacji, zadaniem osoby prowadzącej jest udzielanie wsparcia takiej osobie
  4. Po zakończeniu rekrutacji osoba prowadząca wypełnia formularz oceny. Aktualny wzór formularza znajduje się do wglądu u kierownika ds. rekrutacji.
 4. Opis zadań dla kandydatów na poszczególne stanowiska znajduje się poniżej, osobno opisany dla każdego ze stanowisk.
 5. Zakończenie rekrutacji dla osób chcących dołączyć do zespołu:
  1. Po zakończeniu rekrutacji osoba prowadząca wysyła wypełniony formularz oceny na adres team#aviary.pl
  2. W terminie 7 dni od momentu wysłania formularza członkowie zespołu zobligowani są do wysłania swojej pozytywnej lub negatywnej opinii na temat kandydata na adres rekrutacja#aviary.pl.
  3. Przyjęcie lub odrzucenie kandydata następuje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyzję podejmuje kierownik ds. rekrutacji
  4. Po przyjęciu kandydata na okres próbny do zespołu obowiązują go zasady opisane na stronie: przyjmowanie nowych osób

Zadania przydzielane kandydatowi na tłumacza

 1. Przed rozpoczęciem pracy kandydat powinien zapoznać się ze stroną FIFO, na której znajdują się przykładowe zadania, oraz zgromadzono odnośniki do stron z informacjami na temat tłumaczenia w poszczególnych projektach, słownikami i innymi materiałami, z których członkowie Aviary.pl korzystają w czasie pracy
 2. Kandydatowi na tłumacza przydzielane są dwa zadania
 3. Przydzielane zadania będą pochodziły z jednego z projektów Aviary.pl
 4. Jeśli znany jest projekt, przy którym docelowo będzie współpracował kandydat, przynajmniej jedno z zadań powinno pochodzić z tego projektu
 5. Przydzielone zadanie powinno być w miarę proste i krótkie, tak aby jego wykonanie doświadczonemu członkowi Aviary.pl zajęło nie więcej niż 3 godziny.
 6. Celem zadania jest sprawdzenie umiejętności tłumaczeniowych kandydata, samodzielności, a także jego umiejętności technicznych w zakresie posługiwania się narzędziami lokalizacyjnymi w poszczególnych projektach
 7. Na ostateczną ocenę kandydata będą wpływać jego umiejętności w wyżej wymienionych dziedzinach oraz terminowość wykonywanych zadań.

Zadania przydzielane kandydatowi na testera

 1. Kandydatowi na testera przydzielane są dwa zadania.
 2. Pierwsze zadanie polega na wskazaniu na otrzymanych zrzutach ekranu błędów.
  1. Kandydat sam określa co jest błędem - wg własnego uznania.
  2. Listę znalezionych błędów przesyła mailem na adres rekrutacja#aviary.pl.
 3. Drugie zadanie polega na testach rzeczywistej aplikacji.
  1. Kandydat zakłada konto w serwisie https://litmus.mozilla.org/
  2. Zostaje mu przydzielona aplikacja do testów.
  3. Uruchamia testy i zgłasza znalezione błędy.

Zadania przydzielane kandydatowi na specjalistę ds. jakości lokalizacji

 1. Kandydatowi na specjalistę ds. jakości lokalizacji przydzielane są dwa zadania.
 2. Pierwsze zadanie polega na wskazaniu błędów w zdaniach testowych.
  1. Przed przystąpieniem do zadania kandydat powinien zapoznać się z zasadami tłumaczenia obowiązującymi w zespole
  2. Listę znalezionych błędów przesyła mailem na adres rekrutacja#aviary.pl.
 3. Drugie zadanie polega na sprawdzeniu tłumaczenia rzeczywistej aplikacji.
  1. Kandydatowi zostaje mu przydzielona pewna pula plików lokalizacyjnych z jednego lub kilku projektów.
  2. Przegląda je on i weryfikuje czy:
   1. tłumaczenie przekazuje tą samą treść, co oryginał (co jednak nie oznacza, że tłumaczenie musi być dosłowne)
   2. sposób tłumaczenia jest zgodny z naszymi wytycznymi
   3. te same słowa/zwroty nie są tłumaczone w różny sposób w różnych miejscach
   4. nie ma błędów zewnętrznojęzykowych (zapisu): ortograficznych i interpunkcyjnych
   5. nie ma błędów wewnętrznojęzykowych: językowych (systemowych), czyli gramatycznych (składniowych, fleksyjnych) i leksykalnych (słownikowych, frazeologicznych, słowotwórczych), a także stylistycznych (użycia)
  3. Znalezione błędy zgłasza w naszej Bugzilli, o ile już wcześniej ktoś tego nie zgłosił

Odpowiedzialność i rozstrzyganie sporów

 1. Osobą odpowiedzialną za zespół ds. rekrutacji jest kierownik ds. rekrutacji. Pracę kierownika nadzoruje zarząd.
 2. W przypadku sporów głos decydujący należy do kierownika ds. rekrutacji.
 3. Zastrzeżenia do pracy zespołu rekrutacyjnego należy zgłaszać do kierownika.
 4. Zastrzeżenie do pracy kierownika należy zgłaszać zarządowi.