Statut

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

STATUT Stowarzyszenia Aviary.pl - propozycja

Spis treści

Rozdział I. Postanowienia ogólne.......................................................................2

Rozdział II. Cele i zadania.................................................................................2

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia............................................................4

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.................................................................6

Dział I. Postanowienia ogólne............................................................................6

Dział II. Walne Zgromadzenie Członków.............................................................6

Dział III. Zarząd...............................................................................................8

Dział IV. Komisja Rewizyjna............................................................................8

Rozdział V. Majątek i fundusze........................................................................9

Rozdział VI. Postanowienia końcowe................................................................9

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1.1. Nazwa stowarzyszenia: Aviary.pl

2. W obrocie międzynarodowym stowarzyszenie używa pełnej nazwy Aviary.pl Association oraz skrótu Aviary.pl i może być tłumaczona na inne języki.

3. Aviary.pl zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów prawa polskiego a w szczególności ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto ……………..

5. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

6. Stowarzyszenie prowadzi:

a) nieodpłatną działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem punktu b)

b) odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wydawniczej, szkoleniowej, tłumaczeń oraz wydawania opinii i ekspertyz.


§ 2.1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 3.1. Stowarzyszenie może przystępować do spółek prawa handlowego w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych.

2. Stowarzyszenie może przystępować wraz z innymi organizacjami do związków stowarzyszeń, wchodzić w dozwolone prawem związki z fundacjami i innymi podmiotami prawnymi oraz zawierać porozumienia o współdziałaniu.

Rozdział II: Cele i zadania

§ 4.1. Cele Stowarzyszenia są następujące:

a) dbanie o wysoką jakość tłumaczenia oprogramowania na język polski;

b) poprawa jakości i ujednolicenie polskiej lokalizacji wolnego oprogramowania

c) rozpowszechnianie wiedzy na temat otwartego oprogramowania i standardów jego tłumaczenia na język polski;

d) wspieranie wolnego oraz otwartego oprogramowania;

e) propagowanie otwartych standardów;

f) przygotowanie ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego;

g) rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi Internetu;

h) upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego, oraz przyczynianie się do rozwoju Internetu w Polsce;

i) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia.

2. Realizując swoje cele Stowarzyszenie kieruje się zasadami:

a) przestrzegania poprawności języka polskiego w tłumaczeniach;

b) nieograniczonego dostępu do otwartego oprogramowania;

c) otwartych standardów sieci Internet;

d) ochrony autorskich praw osobistych oraz innych praw wchodzących w zakres własności intelektualnej, jeżeli ich ochrona jest związana z otwartym oprogramowaniem lub informatyzacją;

e) bezpieczeństwa sieci Internet;

f) ochrony prawa do prywatności użytkowników Internetu;

g) użycia Internetu zgodnie z zasadami prawa i etyki dla dobra ludzkości.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego uwzględniającej powyższe zasady, a w szczególności poprzez:

– w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

a) prowadzenie wszechstronnego propagowania poprawnego tłumaczenia na język polski;

b) organizowanie konferencji, sympozjów, kursów, wystaw i pokazów dotyczących praktycznych metod wykorzystania wolnego oprogramowania w przedsiębiorstwach, administracji państwowej i samorządowej oraz edukacji;

c) inicjowanie i realizowanie projektów edukacyjnych w zakresie korzystania z wolnego oprogramowania i zasobów Internetu;

d) podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju poprawnego tłumaczenia wolnego oprogramowania na język polski;

– w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

e) wspieranie działań na rzecz zmniejszenia ograniczeń w przepływie technologii oraz usług społeczeństwa informacyjnego;

f) promocja i wspieranie nowych technologii, systemów i zastosowań Internetu dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:

g) inicjowanie i realizowanie projektów naukowych i badawczych dotyczących wolnego oprogramowania;

h) wspieranie i inicjowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących wolnego oprogramowania, Internetu i informatyzacji oraz współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie dla nich ram prawnych w Polsce;

– w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy:

i) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;

j) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;

– w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji:

k) reprezentowanie środowiska tłumaczy, w tym realizującego projekty oparte na oprogramowaniu z otwartym kodem źródłowym (open source);

l) wszechstronne propagowanie wiedzy na temat zagrożeń oraz ochrony wolności i praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym;

– w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:

m) wspieranie rozwoju produktów i utworów udostępnionych na wolnych i otwartych licencjach;

n) współpracę z innymi osobami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;

o) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie uchwalanym przez Zarząd w celu uzyskiwania środków materialnych w całości przeznaczanych na realizacje celów statutowych.

§ 5.1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków.

2. Do wykonania konkretnych zadań Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy.

3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia

§ 6. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

a) osoby fizyczne będące obywatelami polskimi oraz osoby fizyczne niebędące obywatelami polskimi w tym również cudzoziemcy bez prawa stałego pobytu w RP posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych;

b) osoby prawne, ale wyłącznie, jako członkowie wspierający.

2. Wśród członków Stowarzyszenia wyróżniamy:

a) członków zwyczajnych;

b) członków wspierających;

c) członków honorowych.

§ 7. 1. Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie wraz z rekomendacją członków wprowadzających. Zasady rekomendacji określa Zarząd.

b) zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym zostaje osoba, co do której Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o nadaniu jej tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia, oraz która wyraziła na to zgodę. Uchwałę w tym przedmiocie Walne Zebranie Członków podejmuje na wniosek Zarządu lub grupy przynajmniej 10 członków. W tym zakresie postanowień ustępu pierwszego nie stosuje się.

§ 8. 1. Członkom Stowarzyszenia przysługują:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

b) prawo składania wniosków we wszystkich sprawach Stowarzyszenia;

c) prawo posługiwania się legitymacją i odznakami Stowarzyszenia;

d) prawo korzystania z zasobów, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) przestrzegać Statutu Stowarzyszenia;

b) terminowo opłacać składki członkowskie,

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

e) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 9. Członkom honorowym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, jak również nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 10. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 11. Ustanie członkostwa następuje przez:

a) zrzeczenie się członkostwa;

b) wykluczenie ze Stowarzyszenia;

c) śmierć członka;

d) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;

e) wygaśnięcie umowy z członkiem wspierającym.

§ 12.1. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli mimo upomnienia udzielonego przez Zarząd narusza zasady statutowe lub uchwały Stowarzyszenia, albo też jego zachowanie stoi w sprzeczności z zasadami Stowarzyszenia.

2. Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu na podstawie Regulaminu usuwania członków Stowarzyszenia.

3. Od orzeczenia w przedmiocie wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia, wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od doręczenia mu orzeczenia. Rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczne.

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia

Dział I. Postanowienia ogólne.

§ 13. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

§ 14. 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania w innej formie.

2. Kadencja wszystkich wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa 2 lata.

3. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 15.1 Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają, jeśli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Organy Statutowe: Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą odbywać posiedzenia wykorzystując elektroniczne środki komunikacji oraz podejmować uchwały w drodze głosowania drogą elektroniczną.

3. Głosowanie elektroniczne organizuje przewodniczący głosującego organu lub inny upoważniony przez niego członek tego organu, przesyłając do uczestników głosowania drogą elektroniczną temat głosowania, a następnie zliczając oddane głosy.

4. Organizator głosowania elektronicznego przesyła uczestnikom tego głosowania protokół końcowy.

5. Głosowanie elektroniczne nie może dotyczyć spraw, w których co najmniej jeden uczestnik zażąda głosowania tajnego.

Dział II. Walne Zgromadzenie Członków.

§ 16. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz na dwanaście miesięcy jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo–wyborcze.

a) Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do udziału w nim (kworum). W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 1 godzinę po upływie pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Zarząd zwołuje również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na swój wniosek, Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej 30% członków. Wniosek taki powinien zawierać porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. W przypadku, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w terminie dwóch miesięcy i w trybie przewidzianym w punktach poprzedzających, prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej.

6. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, na przynajmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

7. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

8. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

9. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

10. Członkowie wspierający, honorowi i goście mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

11. Na Walnym Zgromadzeniu Członków mogą być obecni goście zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

§ 17. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia na dany okres;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;

d) udzielanie absolutorium Zarządowi;

e) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i innych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej;

f) uchwalanie zmian w statucie;

g) uchwalanie budżetu

h) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia;

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) ustalanie wysokości składek członkowskich i terminu ich opłacania;

l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 18.1. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały w przedmiocie odwołania Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymagają bezwzględnej większości głosów.

Dział III. Zarząd.

§ 19. 1 Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Prezesa.

2. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 20. Do kompetencji zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały;

b) reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach zewnętrznych;

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;

e) sporządzanie planów pracy i budżetu.

§ 21. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch współdziałających ze sobą członków zarządu działających łącznie. Kierowanie oświadczeń do Stowarzyszenia, tudzież doręczanie pism może być dokonywane w obecności jednego członka Zarządu.

Dział IV. Komisja Rewizyjna.

§ 22.1.Komisja Rewizyjna składa się z 2–3 członków Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

§ 23. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

a) kontrolowanie działalności Zarządu;

b) kontrolowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia;

c) składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;

d) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;

f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

g) dokonywanie na wniosek innych władz Stowarzyszenia, bądź grupy przynajmniej 10 członków, wykładni Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V: Majątek i fundusze

§ 24. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej;

d) dochodów z własnej działalności gospodarczej;

e) społecznej pracy członków Stowarzyszenia.

§ 25. Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków do końca I kwartału każdego roku. Szczegółowe zasady wpłacania składek określa Zarząd w regulaminie składek.

§ 26. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 27. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 28. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 29. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

§ 30.1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach, przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 31. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków Stowarzyszenia mogą być dokonywane w formie listu poleconego bądź drogą poczty elektronicznej.

§ 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 33. Dopuszcza się zwołanie i przeprowadzenia zebrania założycielskiego w formie elektronicznej z zastrzeżeniem postanowień prawa przewidujących udział osobisty. Paragraf ten traci moc z chwilą powołania Stowarzyszenia.

Miejsce na uwagi

Teo

Mam nadzieję, że będzie ich mało. :) Projekt został opracowany w oparciu o statut jednej z organizacji OPP (organizacja pożytku publicznego), tak aby uwzględniał przepisy dotyczące OPP. Nie musimy rejestrować się jako OPP, ale mając taki statut nie ma potrzeby późniejszych zmian, jeśli zechcemy zarejestrować się jako OPP. Mając taki statut możemy działać jako normalne stowarzyszenie.

Teo

Statut został dostosowany do ustaleń poczynionych na spotkaniu w Krakowie. Nie uwzględniłem tylko częstotliwości posiedzeń Zarządu sugerowanych na raz w czasie trwania kadencji. Przy kadencji 1 rocznej taki zapis jest niepotrzebny, ponieważ Zarząd musi się zebrać, aby przygotować sprawozdanie roczne (wymóg ustawowy), jak i przygotować Walne zebranie członków. Sugeruję zapis, aby zarząd zbierał się przynajmniej raz na pół roku. Jeśli pozostawimy nasze co półroczne spotkania, wymóg ten zostanie bezproblemowo spełniony. Wyjaśniłem również sprawę biernego i czynnego prawa wyborczego dla członków wspierających i honorowych. Ustawa nie narzuca żadnych ograniczeń w tej kwestii pozostawiając swobodę uregulowanie tych spraw w statucie. Postanowiłem zapisać, że nie posiadają oni biernego i czynnego prawa wyborczego – a co? Mają nam mieszać w Stowarzyszeniu? :) Czekam na zapisy od Stefa.

Teo

Minęły dwa tygodnie od zapisanego terminu, w jakim Stef sam zobowiązał się dostarczyć swoje uwagi i propozycje zapisów statutu. Był to długi okres oczekiwania po upłynięciu terminu, zatem przystąpiłem do sfinalizowania projektu statutu. Dokonałem jednej istotnej zmiany dotyczącej wprowadzenia możliwości odbywania posiedzeń organów stowarzyszenia i przeprowadzenia zebrania założycielskiego w formie elektronicznej (§ 15 i § 33). W ten sposób dezaktualizują się uwagi sugerujące odbywanie posiedzeń zarządu raz na rok i istnieje możliwość powołania stowarzyszenia bez oczekiwania na kolejne co półroczne spotkanie. Skoro możemy co tydzień zbierać się na standupach, zarząd może robić to także, dochowując półrocznego minimalnego terminu odbywania posiedzeń zarządu. Drugą nieco mniejszej wagi zmianą jest przesunięcie kompetencji uchwalania sposobu uiszczania składek członkowskich z kompetencji walnego zebrania do kompetencji zarządu. Reszta, to kosmetyczne zmiany precyzujące istniejące postanowienia.